ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i szczegółowe zasady przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, oraz zwracania przez niego równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego.

§ 2. 1. Wysokość równoważnika za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi iloczyn kwoty 116 zł i liczby norm zaludnienia, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przysługujących funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku.

2. Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego w trakcie roku kalendarzowego, przyznaje się część tego równoważnika w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do końca roku kalendarzowego, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym doszło do nabycia uprawnienia, przy czym za podstawę obliczeń przyjmuje się kwotę, o której mowa w ust. 1, oraz liczbę norm zaludnienia przysługujących w dniu nabycia uprawnienia.

§ 3. 1. Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi dla funkcjonariusza w służbie stałej:

1) posiadającego rodzinę – 10,70 zł dziennie;

2) samotnego – 5,40 zł dziennie.

2. Wypłata równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego następuje w okresach miesięcznych.

§ 4. Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi w przypadku, gdy on sam lub wspólnie z członkiem rodziny, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą”, zajmuje:

1) lokal mieszkalny przydzielony na podstawie decyzji o przydziale lokalu;

2) lokal mieszkalny w spółdzielni mieszkaniowej lub dom jednorodzinny uzyskany przez niego na warunkach lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu lub domu;

3) lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu w budynku spółdzielni mieszkaniowej bądź wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego albo towarzystwa budownictwa społecznego;

4) lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu stanowiący własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;

5) lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny stanowiący odrębną nieruchomość będący jego własnością lub współwłasnością.

§ 5. Równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przyznaje się w przypadku, gdy:

1) funkcjonariusz pobiera tego samego rodzaju świadczenie na podstawie odrębnych przepisów;

2) funkcjonariusz lub jego małżonek pobiera równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego lub tego samego rodzaju świadczenie na podstawie odrębnych przepisów;

3) zajmowany przez niego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny jest podnajmowany w całości lub w części.

§ 6. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi w służbie stałej, jeżeli:

1) w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej on sam lub członek jego rodziny, o którym mowa w art. 103 ustawy, nie posiadają lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, o których mowa w § 4;

2) został przeniesiony z urzędu, na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy, do pełnienia służby w innej miejscowości i nie został zakwaterowany na koszt Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 7. Równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej nie przyznaje się w przypadku, gdy:

1) funkcjonariusz lub jego małżonek zrzekł się prawa do posiadanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

2) funkcjonariusz lub jego małżonek będący funkcjonariuszem odmówił bezzasadnie przyjęcia lokalu mieszkalnego odpowiadającego przysługującym normom zaludnienia i znajdującego się w stanie sanitarnym i technicznym umożliwiającym zamieszkanie;

3) funkcjonariuszowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo tego samego rodzaju świadczenie na podstawie odrębnych przepisów;

4) funkcjonariusz pobiera tego samego rodzaju świadczenie na podstawie odrębnych przepisów;

5) funkcjonariusz lub jego małżonek pobiera równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub tego samego rodzaju świadczenie na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8. 1. Równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się na podstawie złożonego przez funkcjonariusza oświadczenia mieszkaniowego za dany rok kalendarzowy.

2. O każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego albo na ich wysokość funkcjonariusz niezwłocznie zawiadamia organ, o którym mowa w § 10 ust. 1. Zawiadomienia dokonuje się w formie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór oświadczenia mieszkaniowego stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 9. Kwoty wypłaconych równoważników pieniężnych za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego podlegają zwrotowi w przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 1, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tych równoważników lub na ich wysokość.

§ 10. 1. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz wydają decyzje w sprawach uregulowanych w rozporządzeniu.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wykonują właściwe komórki finansowe jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 11. 1. Równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego w wysokości, o której mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, przyznaje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

2. W przypadku wypłacenia funkcjonariuszowi równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego przysługujących mu w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. w wysokości niższej niż określone w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, funkcjonariuszowi wypłaca się wyrównanie.

§ 12. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przysługującego funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej za okres od dnia 29 czerwca 2002 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oblicza się, przyjmując za podstawę obliczeń kwotę 113 zł. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 13. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609.

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i zwracania równoważników pieniężnych związanych z prawem funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa do lokalu mieszkalnego (M.P. Nr 78, poz. 755), zachowanym w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sit Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877) oraz art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609).