ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, 765 i 1247) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   uprawnienia inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, zwanych dalej „inspektorami”, oraz pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego posiadających uprawnienia kontrolne, o których mowa w art. 76a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm. 1) ), zwanych dalej „pracownikami”, do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2)   wykaz wykroczeń, za które inspektorzy oraz pracownicy są uprawnieni do nakładania grzywien;

3)   zasady i sposób wydawania inspektorom oraz pracownikom upoważnień do nakładania grzywien.

§ 2. 2) 1. Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1)   art. 52b, art. 86 § 1, art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 92a, art. 94, art. 95, art. 95a, art. 96 § 1 pkt 2 i 4-6, w § 2 za czyny określone w § 1 pkt 4–6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień i w § 3, art. 97, art. 99 § 1 pkt 2 i 3 oraz art. 100 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, 829 i 1247);

2)   art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);

3)   art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069);

4)   art. 24 ust. 4 pkt 3, 5-7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494, z późn. zm. 3) ).

2. Pracownicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1)   art. 92 § 1, art. 92a oraz art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń;

2)   art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

3)   art. 24 ust. 4 pkt 5–7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.

§ 3. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego.

2. Upoważnienie zawiera:

1)   oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2)   datę wydania i termin ważności upoważnienia;

3)   numer upoważnienia;

4)   powołanie podstawy prawnej;

5)   imię, nazwisko i stanowisko służbowe upoważnionego inspektora lub pracownika;

6)   oznaczenie inspektoratu transportu drogowego, w którym jest zatrudniony upoważniony inspektor lub pracownik;

7)   numer służbowy upoważnionego inspektora lub pracownika i numer legitymacji służbowej;

8)   wskazanie wykroczeń, za które inspektor lub pracownik jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

9)   oznaczenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;

10)  odwzorowanie pieczęci okrągłej organu wydającego;

11)  podpis (faksymile) Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

3. Organ wydający upoważnienie prowadzi ewidencję wydanych upoważnień.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 567, 628, 829 i 914.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 634), które weszło w życie z dniem 21 czerwca 2012 r.

3)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.