ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1223) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 w ust. 1:

a)   po pkt 38 dodaje się pkt 38a i 38b w brzmieniu:

„38a) DS-50G — ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego; 38b) DS-50I — ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny;”,

b)   uchyla się pkt 136;

2)   w § 2 w ust. 17 uchyla się pkt 9;

3)   w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a)   skreśla się wzór formularza R-r-z — badanie plonów ziemniaków,

b)   wzory formularzy:

—  AK-R — ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym,

—  G-02b — sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej,

—  IF — instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych,

—  OS-29/k — kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska,

— PNT-01 — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R),

— PNT-01/a — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych,

— PNT-01/s — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych,

— RF-02 — sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań,

—  załącznik do sprawozdania RF-02 o stanie należności i zobowiązań,

— R-KSRA — badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,

— R-KSRB — badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,

— R-SGR — badanie struktury gospodarstw rolnych,

—  S-10 — sprawozdanie o studiach wyższych,

—  SG-01 — statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska,

—  SOF-5 — sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non profit,

—  SP-3 — sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw,

— Z-06 — sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy,

— ZD-2 — sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej,

— ZD-5 — sprawozdanie apteki i punktu aptecznego

— otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

c) po wzorze formularza DS-01b — zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym dodaje się wzory formularzy:

— DS-50G — ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych kwestionariusz gospodarstwa domowego,

— DS-50I — ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny

— określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a)   skreśla się wzór formularza OŚ-4/p — półroczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów,

b)   wzory formularzy:

—  G-11g — sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych,

— MN-01 — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych,

—  OŚ-2b — sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

— otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.