ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 911) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 4:

a)   w ust. 1:

— uchyla się pkt 4 i 5,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dwa egzemplarze informatycznego nośnika danych zawierającego nagranie dźwięku, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego,”,

b)   uchyla się ust. 3;

2)   w § 5:

a)   w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwisko i imię oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę zgłaszającego, a także numer PESEL w przypadku osób fizycznych albo numer REGON w przypadku osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający je posiada,”,

b)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w imieniu Skarbu Państwa przez organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jako zgłaszającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy podać Skarb Państwa wraz z nazwą tego organu lub jednostki; osoba podpisująca podanie za zgłaszającego, która nie jest wyznaczonym pełnomocnikiem, podaje zajmowane stanowisko służbowe.”;

3)   w § 6:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określenie znaku towarowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny, w tym w formie fotografii lub odbitki, określeniu jego rodzaju, a w razie potrzeby jego opisaniu.”,

b)   w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, w szczególności z etykiety, kontretykiety i krawatki, należy przedstawić te części obok siebie w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ma być nakładany, linią przerywaną,”,

— po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) jeżeli znak towarowy składa się z pojedynczego wizerunku ukazującego jego usytuowanie na towarze, należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ma być nakładany, linią przerywaną,”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy,”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Znaki towarowe barwne przedstawia się w kolorach z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Porozumieniem wiedeńskim, określając, w razie potrzeby, ich szczegółowe parametry (odcienie) oraz wskazując, których elementów znaku towarowego dotyczą te kolory. W przypadku zgłoszenia składającego się z kolorów lub układów kolorów należy określić sposób ich połączenia.”;

4)   w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Towary, o których mowa w ust. 1, powinny być wskazane przez zgłaszającego w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający na ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

1b. W celu wskazania towarów zgłaszający może używać ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego, pod warunkiem że te wskazania są wystarczająco jasne i precyzyjne. W tym przypadku uważa się, że wykaz towarów obejmuje wyłącznie towary objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu.”;

5)   w § 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.”;

6)   w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fotografia lub odbitka znaku towarowego zamieszczona w podaniu nie może być mniejsza niż 3 cm × 3 cm i większa niż 5 cm × 5 cm, z zastrzeżeniem ust. 3.”;

7)   § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Jeżeli zgłoszenie dokonane zostało przez osobę podającą się za pełnomocnika, a Urząd Patentowy stwierdzi, że dokument pełnomocnictwa nie został nadesłany, zawiadamia tę osobę oraz zgłaszającego o konieczności usunięcia braku w wyznaczonym terminie.

2. W przypadku nieusunięcia braku, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy kieruje pisma bezpośrednio na adres zgłaszającego, a niepotwierdzone przez zgłaszającego wcześniejsze czynności i oświadczenia osoby podającej się za pełnomocnika nie wywołują skutków prawnych”;

8)   w § 19 uchyla się ust. 2;

9)   w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi istnienie przeszkód do udzielenia prawa ochronnego, choćby w odniesieniu do niektórych towarów, zawiadamia o tym zgłaszającego, wyznaczając mu termin na zajęcie stanowiska lub wniesienie poprawek usuwających te przeszkody. Jeżeli przeszkody do udzielenia prawa ochronnego dotyczą jedynie niektórych towarów, powinny być one wskazane w zawiadomieniu.”;

10)  w § 24:

a)   uchyla się ust. 1,

b)   w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W decyzji o udzieleniu prawa ochronnego należy wskazać w szczególności:”,

c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla części towarów i decyzji o odmowie udzielenia takiego prawa.”;

11)  w § 27:

a)   uchyla się ust. 3,

b)   uchyla się ust. 5-8;

12)  w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego zamieszcza się ogłoszenie w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”.”.

§ 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.