ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra — Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minister — Członek Rady Ministrów, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. Do zakresu działania Ministra należy w szczególności:

1)  koordynowanie opracowywania i realizacji wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczącego projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów rozporządzeń Rady Ministrów, opracowanych w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz wykazu prac Rady Ministrów dotyczącego innych projektów dokumentów rządowych;

2)  kontrola terminowej realizacji zadań wynikających z wykazów, o których mowa w pkt 1;

3)  koordynowanie i monitorowanie wykonywania zadań, powoływanych w odrębnym trybie, organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów;

4)  monitorowanie i koordynowanie wykonywania zarządzeń, decyzji, poleceń oraz innych dyspozycji Prezesa Rady Ministrów;

5)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. Minister, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2, może, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów:

1)  żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej;

2)  zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, powoływanych w odrębnym trybie, bez względu na ich skład i zakres działania;

3)  zwoływać posiedzenia z udziałem właściwych organów administracji rządowej i im przewodniczyć;

4)  przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony, sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony.

§ 4. Obsługę Ministra zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 5. W zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań Minister może:

1)  powoływać zespoły do opracowywania określonych zagadnień;

2)  zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.