ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Bartłomieja Sienkiewicza — Ministra Spraw Wewnętrznych — w zakresie koordynacji służb specjalnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ministrowi Spraw Wewnętrznych Bartłomiejowi Sienkiewiczowi, zwanemu dalej „ministrem”, powierza się koordynację działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanych dalej „służbami specjalnymi”, i nadzoru nad tą działalnością, w tym koordynację działalności służb specjalnych przewidzianą w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 1) ), ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm. 2) ) oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, 627 i 664).

2. W ramach nadzoru i koordynacji, o których mowa w ust. 1, minister wykonuje w imieniu Prezesa Rady Ministrów oraz z jego upoważnienia następujące zadania:

1)  przygotowuje, uzgadnia i wnosi do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty: założeń projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych oraz dokumentów rządowych dotyczących służb specjalnych;

2)  może żądać od szefów służb specjalnych informacji związanych z planowaniem i wykonywaniem powierzonych im zadań;

3)  zapewnia współdziałanie służb specjalnych w celu realizacji ich ustawowych zadań;

4)  wyraża zgodę na współdziałanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu z właściwymi organami i służbami innych państw, a w przypadku Centralnego Biura Antykorupcyjnego — także z organizacjami międzynarodowymi;

5)  zapoznaje się z informacjami:

a)   mogącymi mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej przekazanymi przez służby specjalne oraz wydaje decyzje, o których mowa odpowiednio w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,

b)   pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych osobowych o naruszeniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz przepisów o ochronie danych osobowych,

c)   Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie działalności analitycznej dotyczącej zjawisk występujących w obszarze jego właściwości;

6)  zapoznaje się i opiniuje roczne sprawozdania przedstawiane przez pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne danych osobowych;

7)  wydaje zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

8)  dokonuje uzgodnień, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

9)  dokonuje czynności wynikających ze stosunku służbowego Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wyłączeniem ich powoływania i odwoływania.

§ 2. Obsługę ministra w zakresie wykonywania zadań określonych w § 1 zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 908.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2012 r. poz. 707.