ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie pomocy psychologicznej dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej przysługującej weteranowi-funkcjonariuszowi ABW lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW oraz najbliższym członkom jego rodziny;

2)  sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji prawa weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW do pomocy psychologicznej oraz właściwość organów w tym zakresie.

§ 2. Przez funkcjonariusza ABW rozumie się funkcjonariusza, o którym mowa w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

§ 3. 1. Pomocy psychologicznej udziela się po okazaniu przez:

1)  weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW — legitymacji weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW;

2)  najbliższego członka rodziny — pisemnego oświadczenia złożonego przez weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW, zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, o tym, że spełnia on warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 ustawy wymienionej w § 2.

2. Pomocy psychologicznej udziela psycholog w godzinach pracy podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej „podmiotem leczniczym ABW”.

§ 4. Zakres pomocy psychologicznej świadczonej w podmiocie leczniczym ABW obejmuje:

1)  diagnozę psychologiczną;

2)  konsultację;

3)  poradę;

4)  interwencję kryzysową;

5)  terapię krótkoterminową;

6)  terapię indywidualną;

7)  terapię rodzinną.

§ 5. 1. Przed przystąpieniem do udzielenia pomocy psychologicznej psycholog ustala, czy problemy zdrowotne weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz najbliższych członków jego rodziny są związane z działaniami poza granicami państwa.

2. Gdy na podstawie ustaleń, o których mowa w ust. 1, psycholog stwierdzi, że problemy zdrowotne weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz najbliższych członków jego rodziny nie są związane z działaniami poza granicami państwa, informuje pisemnie wraz z uzasadnieniem kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizującej zadania z zakresu obsługi działalności leczniczej wykonywanej przez podmiot leczniczy ABW.

§ 6. Psychologowie z podmiotu leczniczego ABW składają do jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizującej zadania z zakresu obsługi działalności leczniczej wykonywanej przez podmiot leczniczy ABW sprawozdania obejmujące liczbę przypadków oraz zakres udzielonej pomocy weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW, bez wskazywania danych osobowych osób, którym tej pomocy udzielono, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

§ 7. 1. Właściwą do monitorowania udzielania pomocy psychologicznej weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW jest jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizująca zadania z zakresu obsługi działalności leczniczej wykonywanej przez podmiot leczniczy ABW.

2. Monitorowanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się poprzez zbieranie i analizę danych statystycznych, bez uwzględniania danych osobowych, o:

1)  liczbie weteranów-poszkodowanych funkcjonariuszy ABW, którzy skorzystali z pomocy psychologicznej udzielonej w podmiocie leczniczym ABW;

2)  średniej liczbie konsultacji przypadającej na jednego weterana-poszkodowanego funkcjonariusza ABW;

3)  rodzajach problemów, z jakimi zgłaszają się weterani-poszkodowani funkcjonariusze ABW.

3. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, opracowuje zbiorczą informację zawierającą analizę i wnioski z udzielonej pomocy psychologicznej weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW oraz tworzy i aktualizuje bazę danych dotyczącą lokalizacji podmiotów leczniczych ABW.

4. Wnioski zawarte w zbiorczej informacji, o której mowa w ust. 3, są przesyłane na bieżąco do wszystkich psychologów udzielających pomocy weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.