ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 120, poz. 1125) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Funkcjonariusza można skierować na badanie psychologiczne:

1) przed mianowaniem na wyższe stanowisko służbowe lub w przypadku zmiany charakteru służby — w celu określenia, w szczególności, poziomu rozwoju intelektualnego i predyspozycji osobowościowych funkcjonariusza do służby na proponowanym stanowisku służbowym lub w jednostce albo komórce organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że sprawność psychologiczna funkcjonariusza uległa zmianie i negatywnie wpływa na sposób wykonywania przez niego obowiązków służbowych — w celu określenia aktualnej sprawności psychologicznej funkcjonariusza.

2. Na badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1, kieruje funkcjonariusza Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub upoważniony przez niego kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych.

3. Badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza psycholog pełniący służbę lub zatrudniony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.