ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa

Na podstawie art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

2. Wzór decyzji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Decyzje o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa wydawane przez:

1) Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego sporządza się na papierze w kolorze jasnoszarym, formatu A4;

2) służby określone w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych sporządza się na papierze w kolorze jasnofioletowym, formatu A4;

3) pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych sporządza się na papierze w kolorze białym, formatu A4.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r. 1)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).