ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydawanego przez:

1)   Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW” — pełnomocnikom do spraw ochrony informacji niejawnych, zwanym dalej „pełnomocnikami ochrony”, i ich zastępcom oraz osobom przewidzianym na te stanowiska;

2)   ABW albo SKW — przedsiębiorcom wykonującym działalność jednoosobowo, kierownikom przedsiębiorców, u których nie zatrudniono pełnomocników ochrony, kierownikom jednostek organizacyjnych, w których są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne” lub „tajne”, oraz posłom i senatorom;

3)   pełnomocników ochrony — pozostałym osobom zatrudnionym, pełniącym służbę lub wykonującym czynności zlecone w jednostce organizacyjnej.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1:

1)   pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   pkt 3, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, sporządza się na papierze offsetowym w kolorze jasnożół-tym, formatu A4, z tłem rastrowanym i z tekstem o treści „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” albo „Służba Kontrwywiadu Wojskowego” — w zależności od organu, który przeprowadził szkolenie.

2. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, sporządza się na papierze w kolorze białym, formatu A4.

§ 3. ABW albo SKW rozliczają koszty przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, określając ich wysokość nieprzekraczającą kwoty, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, w zależności od każdorazowo ponoszonych kosztów, w tym w szczególności: kosztów wynajmu pomieszczeń dydaktycznych, zaopatrzenia żywnościowego, transportu, diet służbowych oraz materiałów dydaktycznych, a także kosztów pracy osób prowadzących szkolenie, kosztów pracy personelu pomocniczego, materiałów biurowych, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz opłat administracyjnych, a także amortyzacji środków trwałych, jeżeli występują opłaty administracyjne lub amortyzacja.

§ 4. 1. ABW albo SKW, po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, wystawia rachunek jednostce organizacyjnej, w której osoba szkolona jest zatrudniona, pełni służbę albo jest przewidziana na stanowisko pełnomocnika ochrony albo jego zastępcy.

2. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od daty doręczenia rachunku, wnosi, na wskazany przez ABW albo SKW rachunek bankowy, kwotę wymienioną w rachunku, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r. 1)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz. U. Nr 171, poz. 1432, z późn. zm.), które utraciło moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 1483), które weszło w życie z dniem 14 listopada 2014 r.