ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta w województwie lubelskim

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta w województwie lubelskim (Dz. U. Nr 260, poz. 2592) w załączniku w kolumnie 1 w rubryce 7 i 8 wyrazy „3 stycznia” zastępuje się wyrazami „8 stycznia”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.