ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 239, poz. 2047 oraz z 2003 r. Nr 193, poz. 1887) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wysokość wynagrodzenia należnego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia przysługującego w dniu 31 grudnia 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. (poz. 2875)

MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCE DO USTALENIA WYSOKOŚCI DODATKU SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ