ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu informacji przez organy, służby i instytucje państwowe

Na podstawie art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Podmioty, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej „ustawą”, przekazują Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, zwanemu dalej „CBA”, wszelkie gromadzone i przetwarzane przez siebie, na podstawie przepisów odrębnych, informacje w celu umożliwienia CBA identyfikacji osób oraz realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Podmioty, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy, przekazują CBA wszelkie uzasadnione charakterem jego działań informacje uzyskane w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, niezwłocznie, na wniosek CBA lub z urzędu, jeżeli ich treść jednoznacznie wskazuje, że dotyczą one właściwości CBA.

§ 2. Zakres przekazywanych informacji obejmuje w szczególności:

1) dane o osobie, w tym dane personalne i adresowe, oraz inne dane indentyfikacyjne pozwalające na określenie tożsamości osoby, a w szczególności zdjęcia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne, pseudonimy, a także dane określające stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu;

2) datę, miejsce i rodzaj zdarzenia, w związku z którym nastąpiła rejestracja danych o osobie.

§ 3. (traci moc).

§ 4. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej CBA uprawnionej do wykonywania czynności operacyjno--rozpoznawczych lub ewidencyjnych lub archiwalnych albo osoba przez niego upoważniona występuje do kierownika właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotów, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy, o przekazanie danych, z wnioskiem pisemnym lub przesyłanym przez urządzenia i systemy informatyczne.

2. Dane przekazuje CBA kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu albo osoba przez niego upoważniona na podstawie imiennego upoważnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy.

§ 5. We wniosku o przekazanie informacji zamieszcza się dane o osobach, zdarzeniach lub zagadnieniach, umożliwiające wyszukanie informacji w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych, zbiorach ewidencyjnych lub archiwalnych, a także określa się zakres potrzebnych informacji.

§ 6. 1. (traci moc).

2. Przekazanie CBA zbioru, danych lub informacji dokonuje się w sposób właściwy dla podmiotu obowiązanego, o którym mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z obowiązującymi go w tym zakresie zasadami i trybem postępowania.

3. Do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 7. Podmioty, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy, mogą odmówić przekazania CBA informacji lub ograniczyć ich zakres, jeżeli mogłoby to uniemożliwić wykonywanie ich ustawowych zadań lub spowodować ujawnienie danych o osobie udzielającej tym podmiotom pomocy.

§ 8. Przekazanie informacji dokumentuje się:

1) w aktach spraw — notatką służbową zawierającą w szczególności dane dotyczące:

a) daty i miejsca wystąpienia o udzielenie informacji,

b) osoby występującej o udzielenie informacji,

c) czasu i miejsca przekazania informacji,

d) udzielonych informacji,

e) sposobu przekazania informacji,

f) w przypadku odmowy przekazania informacji lub ograniczenia zakresu przekazywanych informacji — powodów odmowy lub ograniczenia,

g) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę lub ograniczenie zakresu przekazywanych informacji;

2) w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych:

a) w teczkach materiałów archiwalnych — notatką służbową zawierającą dane, o których mowa w pkt 1,

b) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych — dostosowaną do metodycznych wymagań tych zbiorów adnotacją zawierającą dane, o których mowa w pkt 1.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.