ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów

Na podstawie art. 31 ust. 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokumentowanie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej „SKW”, odbywa się w sposób zapewniający ochronę danych identyfikujących żołnierza, funkcjonariusza SKW i osoby udzielającej pomocy SKW przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, form i metod wykonywania zadań SKW oraz zgromadzonych przez nie informacji, a także ochronę ich urządzeń, obiektów i obszarów.

2. Dokumentację dotyczącą prowadzenia kontroli operacyjnej sporządza się i oznacza w sposób przewidziany dla materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową.

§ 2. 1. Dokumentację kontroli operacyjnej stanowią:

1) wniosek Szefa SKW do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „Sądem”, o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej;

2) zgoda Prokuratora Generalnego na złożenie przez Szefa SKW wniosku do Sądu o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej;

3) postanowienie Sądu o zarządzeniu lub przedłużeniu kontroli operacyjnej;

4) zgoda Prokuratora Generalnego na zarządzenie kontroli operacyjnej przez Szefa SKW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

5) zarządzenie kontroli operacyjnej przez Szefa SKW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6) wniosek Szefa SKW do Sądu o udzielenie zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa SKW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7) postanowienie Sądu w sprawie udzielenia zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarządzonej przez Szefa SKW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) informacja Szefa SKW dla Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu lub o przebiegu tej kontroli;

9) zarządzenie Szefa SKW w sprawie zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych w trakcie stosowania kontroli operacyjnej, które nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa;

10) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej.

2. Wzory druków dokumentów, o których mowa w ust. 1, określają:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4–7;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 8;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 9;

5) załącznik nr 5 do rozporządzenia — wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 10.

3.  Dokumentację kontroli operacyjnej stanowią także:

1) nośniki, na których zostały utrwalone informacje i dowody uzyskane w wyniku prowadzenia kontroli operacyjnej;

2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;

3) dokumenty sporządzone na podstawie przetwarzania informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1.

§ 3. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–7, sporządza się w trzech egzemplarzach, a dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 sporządza się w dwóch egzemplarzach. Dokument wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 9 sporządza się w jednym egzemplarzu.

2. Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–7.

3.  Prokurator Generalny przechowuje drugi egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–8.

4. Szef SKW przechowuje trzeci egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–7, oraz pierwszy egzemplarz dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 8.

5.  Pozostałą dokumentację kontroli operacyjnej przechowuje się w jednostce (komórce) organizacyjnej SKW prowadzącej sprawę operacyjną, w ramach której stosowano kontrolę operacyjną.

§ 4. 1. Szef SKW prowadzi rejestry wniosków, zarządzeń, zgód i postanowień dotyczących kontroli operacyjnej.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w postaci ksiąg albo w systemie informatycznym, według wzoru określonego w załącznikach nr 6 i 7 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Przekazywanie dokumentacji kontroli operacyjnej odbywa się za pośrednictwem upoważnionego do tego pisemnie przez Szefa SKW żołnierza lub funkcjonariusza SKW, zwanych dalej „upoważnionym żołnierzem SKW”.

2. Upoważniony żołnierz SKW doręcza wniosek, zarządzenie lub informację Szefa SKW bezpośrednio Prokuratorowi Generalnemu oraz sędziemu Sądu, a także, po podjęciu przez Prokuratora Generalnego decyzji, co do zgody i wydaniu postanowienia przez Sąd, osobiście odbiera te dokumenty.

§ 6. Wszystkie materiały zgromadzone podczas prowadzenia kontroli operacyjnej przez SKW, zawierające dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające znaczenie dla toczącego się postępowania karnego. Szef SKW przekazuje Prokuratorowi

Generalnemu za pośrednictwem upoważnionego żołnierza SKW.

§ 7. Zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia kontroli operacyjnej przeprowadza się przez:

1) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, a w szczególności danych osobowych. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia;

2) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3.

§ 8. Do przechowywania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli przez SKW stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r. 1)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. (poz. 1285)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Wojskowe Służby Informacyjne oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli (Dz. U. Nr 135, poz. 1449), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.