ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo--techniczną lub artystyczną (Dz. U. Nr 196, poz. 2016 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 843 i Nr 184, poz. 1541) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nagrody za:

1) rozprawy doktorskie przyznaje się w liczbie 25 — w wysokości 22 500 zł każda;

2) rozprawy habilitacyjne przyznaje się w liczbie 10 —w wysokości 45 000 zł każda;

3) wybitny dorobek naukowy lub artystyczny przyznaje się w liczbie 4 — w wysokości 112 500 zł każda;

4) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne przyznaje się w liczbie 4 — w wysokości 112 500 zł każda;

5) wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne przyznaje się w liczbie 5 —w wysokości:

a) nagroda pierwsza — 112 500 zł.

b) dwie nagrody drugie — po 90 000 zł,

c) dwie nagrody trzecie — po 67 500 zł.”.

§ 2. W 2009 r. nagrody za:

1) rozprawy doktorskie przyznaje się w liczbie 25 — w wysokości 15 000 zł każda;

2) rozprawy habilitacyjne przyznaje się w liczbie 10 — w wysokości 30 000 zł każda;

3) wybitny dorobek naukowy lub artystyczny przyznaje się w liczbie 4 — w wysokości 100 000 zł każda;

4) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne przyznaje się w liczbie 4 — w wysokości 80 000 zł każda;

5) wybitne krajowe osiągnięcia naukowo-techniczne przyznaje się w liczbie 5 — w wysokości:

a) nagroda pierwsza — 80 000 zł,

b) dwie nagrody drugie — po 45 000 zł,

c) dwie nagrody trzecie — po 30 000 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.