ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1)   budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

2)   gospodarka morska;

3)   rozwój regionalny;

4)   transport.

3. Minister jest dysponentem części 18, 21, 34 i 39 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.