ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

Na podstawie art. 89za ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680) zarządza się, co następuje:

§ 1. Członkom Rady do Spraw Uchodźców, zwanej dalej „Radą”, przysługuje:

1)   wynagrodzenie miesięczne,

2)   ryczałt miesięczny za udział w posiedzeniach Rady,

3)   wynagrodzenie za udział w składach orzekających,

4)   wynagrodzenie za udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym — płatne z dołu na koniec miesiąca.

§ 2. 1) Wynagrodzenie miesięczne wynosi:

1)   2100 zł — dla przewodniczącego Rady;

2)   1500 zł — dla zastępcy przewodniczącego Rady;

3) 2) 700 zł — dla członka Rady.

§ 3. Ryczałt miesięczny za udział w posiedzeniach Rady wynosi 100 zł i przysługuje, jeżeli w danym miesiącu odbyło się co najmniej jedno posiedzenie plenarne Rady.

§ 4. 1. 3) Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu składu orzekającego wynosi 250 zł.

2. Za udział w tym samym dniu w kilku posiedzeniach składów orzekających przysługuje jedno wynagrodzenie.

§ 5. Wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym wynosi 120 zł.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 4)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. Nr 33, poz. 257), które weszło w życie z dniem 1 marca 2009 r.

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 593), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Mnistrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. Nr 185, poz. 1909), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416).