ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. Nr 148, poz. 1648, z późn. zm. 2) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa,

2) Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych,

3) Departament Badań Demograficznych,

4) Departament Badań Regionalnych i Środowiska,

5) Departament Badań Społecznych i Warunków Życia,

6) Departament Handlu i Usług,

7) Departament Informacji,

8) Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów,

9) Departament Pracy,

10) Departament Produkcji,

11) Departament Programowania i Koordynacji Badań,

12) Departament Przedsiębiorstw,

13) Departament Rachunków Narodowych,

14) Departament Rolnictwa,

15) Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów,

16) Departament Współpracy Międzynarodowej,

17) Biuro Administracyjno-Księgowe,

18) Biuro Dyrektora Generalnego,

19) Biuro Organizacji i Kadr.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesowi są podporządkowane:

1) Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca,

2) Centrum Informatyki Statystycznej,

3) Zakład Wydawnictw Statystycznych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1044, z 2004 r. Nr 31, poz. 263, z 2005 r. Nr 38, poz. 342 i Nr 154, poz. 1285, z 2007 r. Nr 133, poz. 925 oraz z 2009 r. Nr 113, poz. 939.