ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres i tryb współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych, zwanych dalej ”WSI”, z odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, z odpowiednimi organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, a także z innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwanymi dalej ”odpowiednimi organami”.

§ 2. Współdziałanie WSI z odpowiednimi organami odbywa się w zakresie ich zadań ustawowych i jest realizowane przez:

1) wymianę informacji o zagrożeniach mających wpływ na:

a) obronność państwa i bezpieczeństwo Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) ochronę granicy państwowej,

d) ochronę interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa,

e) ochronę interesów państwa innych niż wymienione w lit. a-d;

2) przekazywanie zgodnie z właściwością informacji i materiałów uzyskanych w wyniku rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw;

3) udzielanie niezbędnej pomocy przy prowadzeniu przez WSI postępowań sprawdzających, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

4) wymianę doświadczeń wynikających z wykonywanych czynności operacyjno-rozpoznawczych;

5) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć operacyjno-rozpoznawczych;

6) udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości, niezbędnych sił i środków, w tym urządzeń i wyposażenia specjalnego oraz obiektów;

7) wspólne organizowanie, w miarę potrzeb, szkoleń specjalistycznych.

§ 3. Współdziałanie WSI z odpowiednimi organami odbywa się w trybie:

1) bezpośrednich lub korespondencyjnych kontaktów,

2) bieżących konsultacji dotyczących priorytetów współdziałania,

3) uzgadniania szczegółów organizacyjnych i technicznych wspólnych przedsięwzięć

– między kierownikami właściwych szczebli struktur organizacyjnych WSI i odpowiednich organów.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.