ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa w zakresie dotyczącym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w podziale na części, działy i rozdziały budżetu państwa, a także w podziale na programy operacyjne.

§ 2. 1. Przenosi się planowane dochody budżetu państwa z części 42 — Sprawy wewnętrzne do części 27 — Informatyzacja w kwocie 1214 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych dochodów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetu państwa, w tym wynagrodzenia, z części 42 — Sprawy wewnętrzne w kwocie 69 548 702 zł do części:

1) 17 — Administracja publiczna w kwocie 33 528 zł;

2) 27 — Informatyzacja w kwocie 69 456 354 zł;

3) 43 — Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w kwocie 58 820 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetu środków europejskich, w tym wynagrodzenia, z części 42 — Sprawy wewnętrzne do części 27 — Informatyzacja w kwocie 74 768 550 zł.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, w podziale na programy operacyjne określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. W ramach przeniesień, o których mowa w § 3 i 4, przenosi się także kwoty wynagrodzeń z części 42 — Sprawy wewnętrzne do części 17 — Administracja publiczna, 27 — Informatyzacja i 43 — Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 18 listopada 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (poz. 1700)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.