ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 13, poz. 82) w załączniku nr 2 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. International English for Speakers of Other Languages (IESOL) — poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery” — wydawane przez City & Guilds (City & Guilds Pitman Qualifications).”;

2) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a. City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6 — wydawane przez City & Guilds.”;

3) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

„22a. London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International) —

wydawane przez Edexcel; administrowane przez Pearson Language Assessments.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.