ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy agencji wywiadu

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 160, poz. 1557, z 2006 r. Nr 47, poz. 342 oraz z 2009 r. Nr 87, poz. 723) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu posiadają władzę dyscyplinarną wobec funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem funkcjonariuszy zajmujących stanowiska zastępców kierowników tych jednostek, a także sprawujących funkcje rzeczników dyscyplinarnych w tych jednostkach w okresie sprawowania przez nich funkcji rzeczników dyscyplinarnych.”;

2) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Postępowanie dyscyplinarne oraz czynności wyjaśniające, o których mowa w § 11 ust. 1:

1) wobec zastępcy Szefa Agencji Wywiadu, kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu, zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu oraz rzecznika dyscyplinarnego w okresie sprawowania przez niego tej funkcji,

2) w przypadku wszczęcia tego postępowania lub polecenia podjęcia tych czynności przez Szefa Agencji Wywiadu — prowadzi rzecznik dyscyplinarny wyznaczony przez Szefa Agencji Wywiadu.”.

§ 2. Postępowania dyscyplinarne wszczęte przez Szefa Agencji Wywiadu i niezakończone przed dniem wejścia w życie przepisów § 14 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, prowadzi rzecznik dyscyplinarny wyznaczony na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627.