ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury

Na postawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne, zwana dalej „aparaturą”, używana przez:

1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane oraz organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – dla własnych potrzeb,

2) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej,

3) jednostki sił zbrojnych obcych państw oraz jednostki organizacyjne innych zagranicznych organów państwowych, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną – na czas pobytu,

4) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu – dla własnych potrzeb,

5) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych – dla własnych potrzeb,

6) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające swe siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wyłącznie w zakresie związanym z działalnością dyplomatyczną tych podmiotów,

7) komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego, które wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nadzorowanych lub podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych – dla własnych potrzeb

– zwane dalej „podmiotami”, powoduje zakłócenie pracy innej aparatury, spełniającej zasadnicze wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

§ 2. W celu eliminacji zakłóceń powodowanych przez aparaturę:

1) Minister Obrony Narodowej odpowiednio w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1,

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych odpowiednio w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2,

3) minister koordynujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobyt podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 3,

4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwany dalej „Szefem ABW”, albo odpowiednio Szef Agencji Wywiadu, zwany dalej „Szefem AW”, w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 4,

5) minister właściwy do spraw zagranicznych w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6,

6) minister właściwy do spraw finansów publicznych w stosunku do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 7

– oraz Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „Prezesem URTiP”, działają przy pomocy wyznaczonych, podległych im komórek organizacyjnych, zwanych dalej odpowiednio „komórką URTiP” lub „komórką wyznaczoną przez właściwego ministra, Szefa ABW albo Szefa AW”.

§ 3. 1. W przypadku stwierdzenia przez Prezesa URTiP, że aparatura używana przez którykolwiek z podmiotów powoduje zakłócenia pracy innej aparatury spełniającej zasadnicze wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, kierownik komórki URTiP występuje niezwłocznie do kierownika komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW albo Szefa AW o podjęcie działań w celu eliminacji zakłóceń.

2. W wystąpieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się dane charakteryzujące zakłócenia, a w szczególności:

1) nazwę użytkownika, którego aparatura jest zakłócana,

2) częstotliwość pracy, współrzędne geograficzne, lokalizację aparatury, której praca jest zakłócana, oraz wysokość zainstalowania i ukierunkowanie anten, w przypadku gdy ta aparatura wyposażona jest w system antenowy,

3) datę, czas trwania, częstość występowania oraz objawy techniczne zakłócenia,

4) możliwe do określenia dane o źródle zakłócenia, w tym charakterystyczne znaki, rodzaj modulacji, częstotliwość, natężenie pola elektromagnetycznego oraz czas występowania zakłóceń

– oraz wyznacza się termin usunięcia ich przyczyny, który nie może być dłuższy niż 30 dni.

3. W przypadku braku możliwości eliminacji zakłóceń w terminie, o którym mowa w ust. 2, kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW albo Szefa AW występuje do kierownika komórki URTiP z uzasadnionym wnioskiem o jego przedłużenie. Termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 30 dni.

4. Jeżeli w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, zakłócenia nie zostaną wyeliminowane, Prezes URTiP występuje do właściwego ministra, Szefa ABW albo Szefa AW o podjęcie niezwłocznych działań w celu usunięcia przyczyny zakłóceń.

§ 4. Prezes URTiP na wniosek właściwego ministra, Szefa ABW albo Szefa AW udziela podmiotom niezbędnej pomocy technicznej w określeniu źródła zakłóceń oraz sposobu eliminacji zakłóceń powodowanych przez używaną przez nich aparaturę.

§ 5. 1. W przypadku wystąpienia rozbieżności, między komórką URTiP a komórką wyznaczoną przez właściwego ministra, Szefa ABW albo Szefa AW, dotyczących określenia źródła zakłóceń lub sposobu ich eliminacji, Prezes URTiP występuje do właściwego ministra, Szefa ABW albo Szefa AW z wnioskiem o powołanie komisji wspólnej w celu ustalenia źródła zakłóceń lub sposobu ich eliminacji.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą: kierownik komórki URTiP pełniący funkcję przewodniczącego komisji, kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW albo Szefa AW, kierownik podmiotu, w stosunku do którego istnieje przypuszczenie, że używana przez ten podmiot aparatura powoduje zakłócenia, oraz wyznaczeni przez nich przedstawiciele.

3. Kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW albo Szefa AW udziela członkom komisji wszelkich potrzebnych informacji, o ile nie narusza to przepisów o ochronie informacji niejawnych, oraz zapewnia:

1) warunki do przeprowadzenia czynności pomiarowych;

2) dostęp do danych technicznych aparatury oraz do obiektów i pomieszczeń, w których aparatura ta się znajduje, o ile nie narusza to przepisów o ochronie informacji niejawnych.

4. W odniesieniu do aparatury używanej przez podmioty, o których mowa w § 1 pkt 6, przepis ust. 3 stosuje się, przestrzegając postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

5. Komisja sporządza protokół swoich czynności podpisany przez członków komisji i przekazuje go Prezesowi URTiP.

§ 6. 1. Kierownik komórki URTiP niezwłocznie informuje użytkownika aparatury, której praca jest zakłócana, o podjętych działaniach i wyznaczonym terminie eliminacji zakłóceń.

2. Kierownik komórki URTiP, na wniosek użytkownika aparatury, której praca jest zakłócana, informuje go o postępie prac w zakresie eliminacji zakłóceń.

3. Kierownik komórki wyznaczonej przez właściwego ministra, Szefa ABW albo Szefa AW niezwłocznie zawiadamia kierownika komórki URTiP o wyeliminowaniu zakłóceń.

4. Kierownik komórki URTiP przekazuje informację, o której mowa w ust. 3, użytkownikowi, którego aparatura była zakłócana.

§ 7. 1. Właściwi ministrowie, Szef ABW, Szef AW oraz Prezes URTiP wyznaczą komórki do bezpośredniej współpracy przy eliminacji zakłóceń.

2. O wyznaczeniu komórki właściwi ministrowie, Szef ABW oraz Szef AW poinformują niezwłocznie Prezesa URTiP.

3. O wyznaczeniu komórki URTiP Prezes URTiP poinformuje niezwłocznie właściwych ministrów, Szefa ABW oraz Szefa AW.

§ 8. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 1) .1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy innej aparatury (Dz. U. Nr 188, poz. 1842), które zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.