ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na pobyt w Domu Weterana

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej „ABW”, na pobyt w Domu Weterana, zwanej dalej „zapomogą”;

2) dokumenty stanowiące podstawę przyznania zapomogi;

3) sposób przekazywania zapomogi;

4) sposób tworzenia funduszu na zapomogi.

§ 2. Przez funkcjonariusza ABW rozumie się funkcjonariusza, o którym mowa w art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

§ 3. 1. Organem właściwym w sprawie przyznania zapomogi jest odpowiednio Szef ABW albo Szef Agencji Wywiadu.

2. Wniosek o przyznanie zapomogi weteranowi-funkcjonariuszowi albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW, zwanemu dalej „weteranem-funkcjonariuszem”, kieruje się odpowiednio do Szefa ABW albo Szefa Agencji Wywiadu.

3. Wniosek weterana-funkcjonariusza o przyznanie zapomogi powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) nr PESEL;

3) adres zamieszkania;

4) numer i datę wydania legitymacji weterana.

4. Do wniosku weteran-funkcjonariusz dołącza:

1) skierowanie na pobyt w Domu Weterana, w tym informację o miesięcznej opłacie za pobyt w Domu Weterana, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 1) ) oraz wskazanie terminu pobytu w tym Domu;

2) dokumenty potwierdzające sytuację materialną weterana-funkcjonariusza (oświadczenie o wysokości dochodów);

3) oświadczenie o nieotrzymaniu z innych środków publicznych pomocy finansowej przeznaczonej na pokrycie kosztów pobytu w Domu Weterana;

4) oświadczenie o formie wypłaty zapomogi.

§ 4. 1. Zapomogę można przyznać weteranowi-funkcjonariuszowi na pokrycie poniesionych przez niego kosztów pobytu w Domu Weterana nieobjętych opłatą za pobyt w Domu Weterana określoną w przepisach, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1.

2. Wysokość przyznanej zapomogi uzależnia się od sytuacji materialnej weterana-funkcjonariusza potwierdzonej dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2.

§ 5. 1. Podmiotem właściwym do wypłaty zapomogi jest odpowiednio jednostka lub komórka organizacyjna właściwa w sprawach finansowych ABW albo Agencji Wywiadu.

2. Zapomogę wypłaca się co miesiąc, a w przypadku pobytu w Domu Weterana przez okres krótszy niż miesiąc — jednorazowo.

§ 6. Wypłaty zapomogi dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana-funkcjonariusza.

§ 7. Fundusze na zapomogi, których dysponentami są odpowiednio Szef ABW albo Szef Agencji Wywiadu, tworzy się z uwzględnieniem liczby weteranów-funkcjonariuszy w ramach środków budżetowych części budżetu państwa, których dysponentami są odpowiednio Szef ABW albo Szef Agencji Wywiadu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123 i 1016.