ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do dyspozycji

Na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przenoszenia funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, do dyspozycji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej „Szefem CBA”;

2) sposób pełnienia służby przez funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji Szefa CBA.

§ 2. 1. Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji Szefa CBA może nastąpić w przypadku przewidywanego przeniesienia funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe.

2. Dokonując przeniesienia do dyspozycji Szefa CBA, uwzględnia się dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje, istniejące możliwości etatowe i potrzeby ewentualnego mianowania na inne stanowisko służbowe.

§ 3. 1. Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji Szefa CBA następuje na podstawie decyzji Szefa CBA, wydanej z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej CBA, w której funkcjonariusz pełni służbę.

2. W decyzji określa się datę, z którą następuje przeniesienie do dyspozycji Szefa CBA, i okres pozostawania w tej dyspozycji.

3. Do decyzji stosuje się odpowiednio przepisy wykonawcze dotyczące decyzji w sprawie mianowania funkcjonariuszy na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk, wydane na podstawie art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi pozostającemu w dyspozycji Szefa CBA można wyznaczyć stały zakres obowiązków służbowych.

2. W okresie pozostawania w dyspozycji Szefa CBA funkcjonariusz może zostać:

1) wyznaczony do wykonywania zadań służbowych we wskazanej jednostce organizacyjnej CBA lub pełnienia na określonych warunkach dyżurów, jeżeli posiadane przez funkcjonariusza kwalifikacje, umiejętności lub predyspozycje umożliwiają realizację tych obowiązków;

2) skierowany do odbycia kursów, szkoleń lub praktyk zawodowych.

3. Dyżur, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, polega na pozostawaniu w czasie służby w gotowości do wykonywania zadań służbowych, w miejscu zamieszkania lub innym wyznaczonym miejscu.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwy jest Szef CBA.

§ 5. 1. Szczegółowy zakres obowiązków służbowych funkcjonariusza pozostającego w dyspozycji Szefa CBA i wyznaczonego do wykonywania zadań, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, określa, za zgodą Szefa CBA, kierownik tej jednostki organizacyjnej.

2. Przy określaniu warunków pełnienia dyżurów ustala się w szczególności miejsce i harmonogram ich pełnienia, sposób bezpośredniego kontaktowania się w tym czasie z funkcjonariuszem, biorąc pod uwagę wnioski funkcjonariusza, o ile ich uwzględnienie nie wpłynie negatywnie na możliwość niezwłocznego wykonania przez funkcjonariusza zadania służbowego podczas dyżuru.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.