ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców

Na podstawie art. 89za ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. Nr 215, poz. 1360) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wynagrodzenie miesięczne wynosi:

1) 2 100 zł — dla przewodniczącego Rady;

2) 1 500 zł — dla zastępcy przewodniczącego Rady;

3) 250 zł — dla członka Rady.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570.