ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie

Na podstawie art. 9 ust. 5 pkt 1–3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305, Nr 214, poz. 1348 i Nr 216, poz. 1367) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie (Dz. U. Nr 41, poz. 245) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady, płatne z dołu, w wysokości:

1) 2 000 zł — wynagrodzenie miesięczne dla przewodniczącego Rady;

2) 1 000 zł — wynagrodzenie miesięczne dla pozostałych członków Rady;

3) 120 zł — wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.