ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne (Dz. U. Nr 196, poz. 1163) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny;”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Nagrody przyznaje się corocznie za:

1) wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 — w wysokości 25 tys. zł każda;

2) wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 — w wysokości 50 tys. zł każda;

3) osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6 — w wysokości 125 tys. zł każda;

4) osiągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 — w wysokości:

a) nagroda pierwsza — 125 tys. zł,

b) nagroda druga — 100 tys. zł,

c) nagroda trzecia — 75 tys. zł.”;

3) w § 3:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przewodniczący Zespołu może:

1) powoływać podzespoły problemowe;

2) zlecać ekspertom właściwym ze względu na przedmiot sprawy, w tym ekspertom zagranicznym, przygotowanie recenzji lub opinii na temat wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych, w tym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych, zgłoszonych do nagród.”,

b) uchyla się ust. 7;

4) § 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Do zadań Zespołu należy:

1) opiniowanie wniosków o przyznanie nagród, zwanych dalej „wnioskami”, pod względem formalnym;

2) opiniowanie pod względem merytorycznym wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych w tym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych, zgłoszonych do nagród;

3) ocena wniosków;

4) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

§ 5. 1. Za udział w posiedzeniu Zespołu przysługuje wynagrodzenie:

1) dla przewodniczącego Zespołu — w wysokości 570 zł;

2) dla pozostałych członków Zespołu — w wysokości 380 zł.

2. Ekspertom przygotowującym recenzje lub opinie, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 380 zł za każdą recenzję lub opinię.

3. Przewodniczącemu i członkom Zespołu za opiniowanie, o którym mowa w § 4 pkt 2, zgłoszonych w jednym wniosku wyróżnionych rozpraw doktorskich, wysoko ocenionych osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, osiągnięć naukowych lub artystycznych, w tym wybitnego dorobku naukowego lub artystycznego, oraz osiągnięć naukowo-technicznych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 380 zł.

4. Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, zpóźn. zm. 2) ).”;

5) w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny:

a) uczelnie,

b) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,

c) instytuty badawcze,

d) instytuty naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,

e) co najmniej 2 członków Polskiej Akademii Nauk,

f) minister właściwy do spraw nauki,

g) Polska Akademia Umiejętności,

h) stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Wniosek zawiera:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) dane dotyczące kandydata do nagrody:

a) imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki,

b) w przypadku kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego — datę nadania stopnia naukowego,

c) nazwę zatrudniającej go jednostki i jej adres;

3) uzasadnienie.

2. Do wniosku dołącza się — w przypadku nagród za:

1) wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego — odpowiednio rozprawę doktorską albo informację o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w przewodzie doktorskim albo postępowaniu habilitacyjnym, a także opinię lub kopię uchwały właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej;

2) osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, oraz osiągnięcia naukowo-techniczne — odpowiednio wybrane publikacje, patenty, autoreferat kandydata do nagrody, a także przygotowaną przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki recenzję lub opinię o osiągnięciu naukowym, artystycznym lub naukowo-technicznym lub o dorobku, uwzględniającą indeks cytowań, z pominięciem autocytowań”;

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zespół przedstawia Prezesowi Rady Ministrów propozycje, o których mowa w § 4 pkt 4, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.”.

§ 2. W 2012 r. wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne składa się do Zespołu do Spraw Nagród, powołanego na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w terminie do dnia 29 lutego.

§ 3. Wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, niespełniające warunków określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uzupełnia się albo składa ponownie, z uwzględnieniem tych warunków, w terminie do dnia 29 lutego 2012 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.