ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

Na podstawie art. 88b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U. Nr 24, poz. 216, z 2001 r. Nr 50, poz. 517, z 2002 r. Nr 231, poz. 1950 oraz z 2004 r. Nr 152, poz. 1601) w załączniku w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Głównego Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Informacji i Analiz,

2) Departament Rejestrów, Skarg i Wniosków,

3) Departament Prawny,

4) Departament Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej,

5) Departament Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego,

6) Departament do spraw Budownictwa na Terenach Zamkniętych,

7) Departament Inspekcji Budowlanej,

8) Departament Kontroli Administracji Terenowej,

9) Departament Wyrobów Budowlanych,

10) Biuro Dyrektora Generalnego,

11) Biuro Budżetu i Finansów,

12) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych,

13) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935.