ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydawanego przez:

1) służbę ochrony państwa osobom, o których mowa w art. 27 ust. 3—8 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) służbę ochrony państwa kandydatom na pełnomocników ochrony, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) służbę ochrony państwa osobom, które odbyły szkolenie uzupełniające, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) pełnomocnika ochrony jednostki organizacyjnej, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) krajową władzę bezpieczeństwa, stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie informacji niejawnych UE, UZE lub NATO, stanowiące odpowiednio załączniki nr 5—7 do rozporządzenia;

6) pełnomocnika ochrony, stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych UE, UZE lub NATO, stanowiące odpowiednio załączniki nr 8—10 do rozporządzenia;

7) służbę ochrony państwa, stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. (poz. 1432)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz. U. Nr 18, poz. 166).