ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

Na podstawie art. 17 ust. 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób:

1) dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej „CBA”, kontroli operacyjnej, zwanej dalej „kontrolą”;

2) przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń wydawanych podczas stosowania kontroli;

3) przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli.

§ 2. 1. Dokumentację kontroli stanowią:

1) wniosek Szefa CBA do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „sądem”, o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

2) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zgody na wystąpienie przez Szefa CBA do sądu z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie kontroli;

3) postanowienie sądu w sprawie zarządzenia lub przedłużenia kontroli;

4) wniosek Szefa CBA do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

5) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6) zarządzenie kontroli przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7) wniosek Szefa CBA do sądu o udzielenie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) postanowienie sądu w sprawie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki;

9) zażalenie Szefa CBA na postanowienie sądu w przedmiocie kontroli;

10) zarządzenie Szefa CBA w sprawie wstrzymania lub zakończenia kontroli;

11) protokół kontroli;

12) notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli;

13) wniosek Prokuratora Generalnego do sądu na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez inną osobę;

14) postanowienie sądu w sprawie wykorzystania w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez inną osobę;

15) zarządzenie Szefa CBA w sprawie zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania kontroli materiałów;

16) protokół komisyjnego zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania kontroli materiałów.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według wzorów określonych dla:

1) formularza zawierającego wniosek Szefa CBA do sądu o zarządzenie lub przedłużenie kontroli, postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zgody na wystąpienie przez Szefa CBA do sądu z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie kontroli oraz postanowienie sądu w sprawie zarządzenia lub przedłużenia kontroli — w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) formularza zawierającego wniosek Szefa CBA do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zgody na zarządzenie kontroli w przypadkach niecierpiących zwłoki, zarządzenie kontroli przez Szefa CBA w przypadkach niecierpią-cych zwłoki, wniosek Szefa CBA do sądu o udzielenie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki, postanowienie sądu w sprawie zgody na kontynuowanie kontroli zarządzonej przez Szefa CBA w przypadkach niecierpiących zwłoki — w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) zarządzenia Szefa CBA w sprawie wstrzymania lub zakończenia kontroli — w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) protokołu kontroli — w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli — w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) formularza wniosku Prokuratora Generalnego do sądu o wyrażenie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez inną osobę, postanowienia sądu w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez inną osobę — w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) zarządzenia Szefa CBA w sprawie zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania kontroli materiałów — w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) protokołu komisyjnego zniszczenia zgromadzonych podczas stosowania kontroli materiałów — w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

3. Dokumentację kontroli stanowią również materiały zgromadzone podczas jej stosowania, w szczególności:

1) informatyczne nośniki danych lub ich kopie, na których została utrwalona treść rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji, treść korespondencji lub zawartość przesyłek;

2) dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1.

§ 3. 1. Przekazywanie dokumentacji kontroli odbywa się za pośrednictwem upoważnionego pisemnie przez Szefa CBA funkcjonariusza CBA.

2. Upoważniony funkcjonariusz CBA doręcza wniosek lub zarządzenie Szefa CBA Prokuratorowi Generalnemu oraz sądowi, a następnie osobiście odbiera te dokumenty.

§ 4. 1. Sąd, Prokurator Generalny i Szef CBA prowadzą rejestry, odpowiednio: postanowień, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w formie pisemnej oraz w systemie teleinformatycznym.

3. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 8 i 14, prowadzonego przez sąd stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

4. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 5, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

5. Wzór rejestru wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 13, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia.

6. Wzór rejestru wniosków i zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 7, prowadzonego przez Szefa CBA stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia.

7. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, prowadzonego przez Szefa CBA stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia.

8. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 15, prowadzonego przez Szefa CBA stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1:

1) pkt 1–8 i 12—14 — sporządza się w trzech egzemplarzach;

2) pkt 10, 11 i 16 — sporządza się w jednym egzemplarzu;

3) pkt 9 i 15 — sporządza się w dwóch egzemplarzach.

2. Sąd otrzymuje pierwszy egzemplarz dokumentów sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2 lub 6 do rozporządzenia.

3. Prokurator Generalny otrzymuje drugi egzemplarz dokumentów sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2 lub 6 do rozporządzenia, a także pierwszy egzemplarz dokumentów sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Pozostałą dokumentację kontroli przechowuje się w CBA.

§ 6. 1. Zniszczenie wszystkich materiałów, o których mowa w art. 17 ust. 3 zdanie trzecie oraz art. 17 ust. 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, przeprowadza się przez:

1) fizyczne zniszczenie;

2) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów.

2. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, nośniki uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. (poz. 1379)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.