ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 75, poz. 843 oraz z 2000 r. Nr 46, poz. 534), wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 3;

2) w § 4:

a) w pkt 1 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i—k w brzmieniu:

„i) kierowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,

j) wprowadzania podwyższonej gotowości operacyjnej w Państwowej Straży Pożarnej,

k) organizowania krajowych i międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Biuro Organizacji i Nadzoru, które wykonuje zadania w zakresie:

a) wytyczania kierunków rozwoju Państwowej Straży Pożarnej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ochrony przeciwpożarowej oraz ustalania zasad realizacji zadań w tym zakresie,

b) organizacji Państwowej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej, a także organizowania pracy Komendy Głównej,

c) kontrolowania działań organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

d) nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny służby w Państwowej Straży Pożarnej;”,

c) uchyla się pkt 5,

d) pkt 6—8 otrzymują brzmienie:

„6) Biuro Kwatermistrzowskie, które wykonuje zadania w zakresie logistyki i standaryzacji na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz zapewnia obsługę administracyjną, gospodarczą i transportową Komendy Głównej;

7) Biuro Współpracy Międzynarodowej, które wykonuje zadania w zakresie inicjowania, planowania oraz prowadzenia współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz współpracy międzynarodowej, a także koordynowania i monitorowania tej współpracy przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

8) Biuro Kadr i Szkolenia, które wykonuje zadania:

a) wynikające z pragmatyki służbowej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,

b) w zakresie obsługi kadrowej Komendy Głównej,

c) w zakresie organizowania kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ustalania programów i zasad szkolenia pożarniczego na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej i uzgadniania programów nauczania dla zawodów inżynier pożarnictwa i technik pożarnictwa,

d) w zakresie organizowania działalności sportowej, ustalania regulaminów sportowych zawodów pożarniczych i innych zawodów dla strażaków;”,

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Biuro Finansów, które wykonuje zadania:

a) w zakresie organizacji systemu finansowania jednostek nadzorowanych,

b) opiniowania i przygotowywania dokumentów i analiz związanych z budżetem państwa w zakresie Państwowej Straży Pożarnej, a także dotyczących dofinansowania jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

c) prowadzenia rachunkowości oraz zapewnienia obsługi finansowej Komendy Głównej i prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne w Komendzie Głównej;”,

f) uchyla się pkt 11,

g) po pkt 12 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) Biuro do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, które wykonuje zadania w zakresie:

a) opiniowania projektu planu obrony cywilnej państwa,

b) udziału w przygotowywaniu projektów założeń do planów obrony cywilnej województw, powiatów, gmin i przedsiębiorców,

c) opracowywania założeń programowych oraz kierunków kształcenia i szkolenia pracowników, ratowników i ludności w zakresie ochrony ludności,

d) dokonywania oceny stanu przygotowań obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

e) określania założeń dotyczących ewakuacji ludności i mienia na wypadek masowego zagrożenia,

f) inicjowania działalności naukowo-badawczej dotyczącej ochrony ludności, a także udziału w pracach unifikacyjno-normalizacyjnych w tej dziedzinie,

g) współpracy z organami obrony cywilnej przy ustalaniu normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i środki ochrony indywidualnej, niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej;

14) samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego, które prowadzi sprawy z zakresu audytu wewnętrznego w Komendzie Głównej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ).”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. W Komendzie Głównej działają następujące stałe rady lub zespoły opiniodawczo-doradcze, których skład, tryb pracy i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Komendy Głównej:

1) Kolegium Komendanta Głównego;

2) Rada Naukowo-Techniczna;

3) Rada Programowa do spraw ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

2. Komendant Główny może powoływać doraźne rady, zespoły, komisje i sztaby, o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy.”;

4) w § 5 uchyla się pkt 6 i 7.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381.