ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynności (Dz. U. Nr 157, poz. 1843) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i komendanci oddziałów Żandarmerii Wojskowej występują z wnioskiem w formie pisemnej lub z wykorzystaniem urządzeń i systemów teleinformatycznych do kierowników właściwych jednostek organizacyjnych organów uprawnionych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych o udzielenie informacji. We wniosku należy wskazać dane umożliwiające wyszukanie informacji w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych oraz aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 171, poz. 1800.