ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa uprawnienia szczególne w zakresie płac i innych świadczeń przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej oraz zasady przyznawania tych świadczeń i ich wysokość oraz inne dodatki do wynagrodzenia niż przewidziane w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, w zakresie, w jakim te świadczenia i dodatki były przewidziane w przepisach obowiązujących w dniu wejścia w życie tej ustawy.

§ 2. 1. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w komórce egzekucyjnej urzędu skarbowego na stanowisku komornika skarbowego, poborcy skarbowego, starszego poborcy skarbowego, referenta, starszego referenta, inspektora i starszego inspektora, zwanemu dalej „egzekutorem”, za osobiste wykonanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości:

1) 6,15 % ściągniętej bezpośrednio od zobowiązanego kwoty obejmującej należności pieniężne wraz z pobranymi od nich odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi, jeżeli kwota ta została:

a) pobrana bezpośrednio u zobowiązanego w gotówce,

b) uzyskana z realizacji książeczek oszczędnościowych lub bankowych papierów wartościowych,

c) wpłacona przez zobowiązanego organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi w ciągu 14 dni po dokonaniu zajęcia, o którym mowa w pkt 2 i 4,

d) uzyskana ze sprzedaży ruchomości, w tym walut obcych, lub praw majątkowych — za wszystkie czynności dokonane w toku egzekucji z ruchomości albo egzekucji z praw majątkowych, z wyjątkiem czynności określonych w pkt 6;

2) 3 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za zajęcie jednej lub więcej ruchomości, dokonane u zobowiązanego w ramach tego samego przydziału pracy i niezależnie od liczby przydzielonych tytułów wykonawczych wystawionych na tego zobowiązanego;

3) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za odebranie jednej lub więcej zajętych ruchomości, dokonane u zobowiązanego w ramach tego samego przydziału pracy i niezależnie od liczby przydzielonych tytułów wykonawczych wystawionych na tego zobowiązanego;

4) 3 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za każde zajęcie prawa majątkowego przez spisanie protokołu odbioru dokumentu lub protokołu zajęcia;

5) 1,85 % ściągniętych od zobowiązanego kwot należności pieniężnych wraz z pobranymi od nich odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi w wyniku zastosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, z ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, z wierzytelności z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych oraz z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością — za wszystkie czynności dokonane w toku tych egzekucji, z wyjątkiem czynności określonych w pkt 1 lit. b i d oraz w pkt 6;

6) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za sprzedaż udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;

7) 3,08 % ściągniętych od zobowiązanego kwot należności pieniężnych wraz z pobranymi od nich odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi w wyniku zastosowania egzekucji z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, a także z pozostałych praw majątkowych — za wszystkie czynności dokonane w toku tych egzekucji, z wyjątkiem czynności określonych w pkt 1 lit. b i d oraz w pkt 4;

8) 3 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za odebranie od zobowiązanego zarządu nieruchomości i ustanowienie zarządcy nieruchomości;

9) 3 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za zarządzenie odebrania nieruchomości i inne czynności związane z jej odebraniem;

10) 10 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za wszystkie czynności związane z dokonywanym opisem i szacowaniem wartości zajętej nieruchomości;

11) 5% najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za wszystkie czynności związane z obwieszczaniem o licytacji nieruchomości;

12) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za przeprowadzenie licytacji nieruchomości;

13) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za wszystkie czynności związane z przybiciem i przyznaniem własności nieruchomości;

14) 0,5 % ściągniętych kwot w wyniku zastosowania egzekucji z nieruchomości — za wszystkie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad tą egzekucją;

15) 3 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za przeprowadzenie kontroli u zobowiązanego lub dłużnika zajętej wierzytelności;

16) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za udział w komisji dokonującej przeszukania rzeczy, środków transportu, lokali i innych pomieszczeń oraz schowków, jeżeli w wyniku przeszukania zostaną ujawnione składniki majątkowe, z których egzekucja doprowadziła do zaspokojenia w całości lub w części dochodzonych należności;

17) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobowiązanego przeprowadzenia egzekucji z zajętych ruchomości przez ich usunięcie, uszkodzenie lub zbycie;

18) 1,85 % wartości zabezpieczonego mienia, nie więcej jednak niż do wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za dokonanie zajęcia zabezpieczającego należności pieniężnych;

19) 5 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za odebranie ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa od podmiotu, co do którego orzeczono przepadek rzeczy, oraz za sprzedaż takich ruchomości;

20) 1,85 % wartości zabezpieczonego mienia, nie więcej jednak niż do wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego — za wykonanie postanowień prokuratora lub sądu o zabezpieczeniu wykonania orzeczenia o przepadku przedmiotów.

2. Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży ruchomości lub prawa majątkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, przysługuje niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 3 lub 4. Wynagrodzenie to nie przysługuje w przypadku sprzedaży podmiotom prowadzącym działalność handlową lub przekazania do sprzedaży podmiotom prowadzącym sprzedaż komisową tego rodzaju ruchomości.

3.  Wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie przysługuje komornikowi skarbowemu.

4.  Wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 19, przysługuje po przekazaniu ruchomości do magazynu, kasy pancernej urzędu skarbowego, punktu sprzedaży lub na parking strzeżony.

5. Jeżeli podmiotem, o którym mowa w ust. 1 pkt 19, jest osoba fizyczna, za odebranie i sprzedaż ruchomości przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

6. Przepisy ust. 1 pkt 19 i 20 oraz ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do ruchomości niestanowiących własności Skarbu Państwa, jeżeli podlegają zabezpieczeniu lub likwidacji na podstawie przepisów prawa karnego, przepisów o rzeczach znalezionych albo przepisów o likwidacji niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy.

7.  Wynagrodzenie prowizyjne od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, o której mowa w ust. 1 pkt 1, objętej jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

8. Jeżeli uprawnienie do wynagrodzenia prowizyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–15 i 17—20, przysługuje za czynności dokonane przez więcej niż jednego egzekutora, ich wynagrodzenie wynikające z tego uprawnienia ustala się w równych częściach.

9. Jeżeli wynagrodzenie prowizyjne jest uzależnione od ściągnięcia egzekwowanej należności w całości lub w części lub dokonania wszystkich czynności w toku egzekucji z ruchomości lub prawa majątkowego, wynagrodzenie to przysługuje za miesiąc, w którym warunki te zostały spełnione.

10. Łączne miesięczne wynagrodzenie prowizyjne egzekutora, ustalone zgodnie z ust. 1—9, przysługuje w wysokości nieprzekraczającej czterokrotności najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się do wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego za czynności dokonane w toku egzekucji z pieniędzy, z ruchomości oraz z praw majątkowych, jeżeli zajęcie praw majątkowych nastąpi przez spisanie protokołu odbioru dokumentu lub protokołu zajęcia.

12. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4, 6, 8—13 i 15—20 oraz ust. 5, 7 i 10, ustala się z zastosowaniem najniższego mnożnika w grupie stanowisk wspomagających, określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79).

13. Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.

§ 3. Członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w urzędzie morskim, biorący udział w próbach technicznych statków na morzu po budowie lub remoncie bądź wykonujący w czasie pracy statku zadania statutowe urzędu, otrzymuje bezpłatne wyżywienie lub ekwiwalent pieniężny według norm stosowanych w czasie eksploatacji statku.

§ 4.1. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu na stanowisku inspekcyjno-technicznym w urzędzie górniczym przysługują:

1) uprawnienia związane z Dniem Górnika,

2) specjalne wynagrodzenie miesięczne,

3) (uchylony)

— w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa — Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13).

2. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu na stanowisku inspekcyjno-technicznym w urzędzie górniczym, uprawnionemu do dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej i do specjalnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje świadczenie z jednego tytułu, wybrane przez pracownika.

3. (uchylony)

4. Członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu na stanowisku inspekcyjno-technicznym w okręgowym urzędzie górniczym i Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, przeprowadzającemu w warunkach uciążliwych w zakładach górniczych inspekcje oraz badania określone szczególnymi przepisami, przysługuje:

1) za pracę w niedziele i święta określone odrębnymi przepisami oraz za pracę w inne dni niebędące dniami pracy w urzędzie — wynagrodzenie jak za pracę w dniu będącym dniem pracy w urzędzie oraz inny wolny od pracy dzień przypadający w dniu pracy w urzędzie albo wynagrodzenie jak za dzień będący dniem pracy w urzędzie i dodatek w wysokości 100 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego;

2) za każdą godzinę pracy poza obowiązującym rozkładem czasu pracy — dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

5. Przepisy ust. 4 mają zastosowanie do członków korpusu służby cywilnej, których praca w niedziele i święta lub poza obowiązującym rozkładem czasu pracy ma charakter stały.

§ 5. (uchylony)

§ 6. (uchylony)

§ 7. (uchylony)

§ 8. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 997, z 2000 r. Nr 48, poz. 563 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 633).

§ 9. (uchylony)

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343.