ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Parku w parkach narodowych oraz innym pracownikomparków narodowych, którym przysługują uprawnienia funkcjonariusza Straży Parku,uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 128, poz. 1351) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) uprawnienia funkcjonariuszy Straży Parku w parkach narodowych oraz innych pracowników parków narodowych, którym przysługują uprawnienia funkcjonariuszy Straży Parku, zwanych dalej „funkcjonariuszami", do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2) wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze są uprawnieni do nakładania grzywien;

3) zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom upoważnień do nakładania grzywien.

§ 2. Funkcjonariusze są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 82 § 1 pkt 7, art. 148 § 1, art. 149, art. 152 § 1, art. 153 § 1, art. 154 § 1 i 2, art. 155 § 1, art. 156 § 1, art. 155 § 1, art. 157 § 1, art. 155 § 1, art. 159, art. 155 § 1, art. 161, art. 162 § 1 i art. 163-166 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm. 1));

2) art. 127 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

§ 3. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:

1) minister właściwy do spraw środowiska – dyrektorom parków narodowych;

2) dyrektor parku narodowego – podległym funkcjonariuszom.

§ 4. 1. Upoważnienie, o którym mowa w § 3, powinno zawierać:

1) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2) datę wydania i termin ważności upoważnienia;

3) powołanie podstawy prawnej wydania upoważnienia;

4) imię, nazwisko i stanowisko upoważnionego funkcjonariusza;

5) numer legitymacji służbowej upoważnionego funkcjonariusza;

6) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;

7) wskazanie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

2. Upoważnienie powinno być podpisane przez organ, który je wydał, oraz opatrzone jego pieczęcią urzędową.

3. Upoważnienia są ewidencjonowane w „Książce upoważnień", prowadzonej przez organ wydający upoważnienia, zawierającej następujące dane:

1) imię, nazwisko i stanowisko upoważnionego;

2) numer upoważnienia;

3) datę wydania upoważnienia wraz z potwierdzeniem odbioru przez upoważnionego;

4) datę zdania upoważnienia wraz z podaniem przyczyny.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 95, Nr 62, poz. 576, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 891, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808.