ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 80 ust. 3, art. 82 ust. 4 i art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm. 1) ) i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 996, z późn. zm. 3) ) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli I:

a) w części I wiersze Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej oraz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymują brzmienie:


„Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy resortu według odrębnych przepisów ,
główny specjalista do spraw legislacji wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej radca generalny,
naczelnik wydziału,
radca: ministra (innego członka Rady Ministrów), kierownika urzędu centralnego,
główny specjalista
wykształcenie wyższe
główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny,
główny wizytator,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
według odrębnych przepisów
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie”

b) w części III w wierszu Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej w kolumnie trzeciej Wymagane kwalifikacje wyrazy „wykształcenie wyższe” zastępuje się wyrazami „według odrębnych przepisów”;

2) w tabeli II wiersze Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej oraz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymują brzmienie:


„Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej główny księgowy budżetu wojewody według odrębnych przepisów ;
wojewódzki konserwator przyrody,
architekt wojewódzki,
geolog wojewódzki,
informatyk wojewódzki
wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej radca generalny,
naczelnik (kierownik) wydziału,
radca wojewody,
starszy inspektor wojewódzki,
kierownik oddziału w urzędzie wojewódzkim,
zastępca głównego księgowego
wykształcenie wyższe
główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
według odrębnych przepisów
kierownik oddziału (jednostki równorzędnej),
kierownik pracowni,
główny specjalista,
inspektor wojewódzki,
zastępca naczelnika (kierownika) wydziału,
zastępca kierownika oddziału (jednostki równorzędnej)
wykształcenie wyższe
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie”

3) w tabeli III:

a) w części I wiersz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymuje brzmienie:


„Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej naczelnik (kierownik) wydziału,
kierownik samodzielnego oddziału,
główny specjalista,
główny programista
wykształcenie wyższe ,
główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
według odrębnych przepisów
zastępca naczelnika wydziału,
zastępca głównego księgowego,
kierownik zespołu (oddziału, działu, samodzielnego referatu),
kierownik laboratorium,
kierownik pracowni,
kierownik sekcji,
kierownik referatu
wykształcenie wyższe
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie”

b) w części VIII wiersze Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej oraz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymują brzmienie:


„Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor według odrębnych przepisów ,
wicedyrektor wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące samodzielne w służbie cywilnej naczelnik wydziału,
kierownik samodzielnego oddziału
wykształcenie wyższe
główny księgowy,
radca prawny
według odrębnych przepisów
kierownik oddziału,
kierownik samodzielnego referatu,
kierownik referatu
wykształcenie wyższe”

c) w części IX wiersze Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej oraz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymują brzmienie:


„Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej naczelnik według odrębnych przepisów ,
zastępca naczelnika wykształcenie wyższe
Stanowiska koordynujące samodzielne w służbie cywilnej kierownik działu,
komornik skarbowy,
kierownik samodzielnego referatu
wykształcenie wyższe
główny księgowy,
radca prawny
według odrębnych przepisów
oskarżyciel skarbowy wykształcenie wyższe prawnicze
kierownik referatu,
inspektor kontroli podatkowej
wykształcenie wyższe”

d) w części X wiersze Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej oraz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymują brzmienie:


„Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej dyrektor,
wicedyrektor
według odrębnych przepisów ;
Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej naczelnik wydziału wykształcenie wyższe
główny księgowy,
radca prawny
według odrębnych przepisów
kierownik oddziału,
kierownik referatu
wykształcenie wyższe
inspektor kontroli skarbowej I stopnia wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora II stopnia
inspektor kontroli skarbowej II stopnia wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora III stopnia
inspektor kontroli skarbowej III stopnia wykształcenie wyższe i 2 lata pracy na stanowisku inspektora IV stopnia
inspektor kontroli skarbowej IV stopnia wykształcenie wyższe i 5 lat pracy w organach administracji podatkowej albo wykształcenie wyższe i 3-letnia praktyka w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej”

4) w tabeli IV w części I wiersz Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej otrzymuje brzmienie:


„Stanowiska koordynujące i samodzielne w służbie cywilnej naczelnik (kierownik) wydziału,
zastępca głównego księgowego
wykształcenie wyższe .
główny księgowy,
audytor wewnętrzny,
radca prawny,
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
według odrębnych przepisów
kierownik oddziału (jednostki równorzędnej),
kierownik pracowni,
główny specjalista,
zastępca naczelnika (kierownika) wydziału,
zastępca kierownika oddziału (jednostki równorzędnej)
wykształcenie wyższe
kierownik kancelarii tajnej wykształcenie średnie”

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 562 i Nr 117, poz. 1236, z 2001 r. Nr 89, poz. 978, z 2002 r. Nr 8, poz. 62 i Nr 70, poz. 647, z 2003 r. Nr 14, poz. 138 i Nr 141, poz. 1358 oraz z 2004 r. Nr 130, poz. 1381 i Nr 210, poz. 2137.