ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) AK-B/m — ankieta koniunktury gospodarczej — budownictwo;

2) AK-H/m — ankieta koniunktury gospodarczej — handel;

3) AK-l/p — ankieta koniunktury gospodarczej — inwestycje;

4) AK-P/k — ankieta koniunktury gospodarczej — przemysł;

5) AK-P/m — ankieta koniunktury gospodarczej — przemysł;

6) AK-U/m — ankieta koniunktury gospodarczej — usługi;

7) B-01 — sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych;

8) B-02 — sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych;

9) B-05 — sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych;

10) B-06 — meldunek o budownictwie mieszkaniowym;

11) B-07 — sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych przekazanych do użytkowania;

12) B-08 — sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, domkach letnich oraz urządzeniach zaopatrzenia wsi w wodę — przekazanych do użytkowania;

13) B-09 — sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych przekazanych do użytkowania;

14) C-01 —sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;

15) C-01b — sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;

16) C-02-10 — notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;

17) C-02-11 — notowania cen detalicznych owoców i warzyw;

18) C-02-13 — notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych w zakładach gastronomicznych;

19) C-02-30 — notowania cen detalicznych towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych;

20) C-02-40 — notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych;

21) C-02-50 — notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych;

22) C-02-91 — notowania cen detalicznych jednolitych w kraju;

23) C-03 — sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych;

24) C-04 — sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach;

25) DG-1 — meldunek o działalności gospodarczej (załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych);

26) DG-1t — meldunek o działalności transportu, gospodarki magazynowej i łączności;

27) DN-1 — karta statystyczna zawarcia małżeństwa;

28) D-R1 — karta statystyczna dotycząca prawomocnego orzeczenia rozwodu;

29) D-S1 — karta statystyczna dotycząca prawomocnego:

1. orzeczenia separacji,

2. zniesienia separacji;

30) DS-01 —sprawozdanie z przyjętych zamówień na sprzęt specjalny i zrealizowanych dostaw;

31) DS-01a — załącznik do sprawozdania DS-01;

32) DS-01b — zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym sprzętem specjalnym eksport/import;

33) D-W1 — zestawienie zbiorcze danych:

— o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące,

— o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę;

34) D-W2 — dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 2 miesiące;

35) D-W3 — dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) czasowo nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę;

36) F-01/1-01 — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

37) F-O1/k — sprawozdanie o wyniku finansowym działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

38) F-01/NFI — sprawozdanie o wyniku finansowym narodowego funduszu inwestycyjnego (załącznik do F-01/NFI — sprawozdanie o udziałach i akcjach według PKD);

38a) F-01/s — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych;

39) F-01/TFI — sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

40) F-02 — statystyczne sprawozdanie finansowe;

41) F-02/dk — sprawozdanie o finansach instytucji kultury;

42) F-03 — sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;

43) załącznik do sprawozdań F-03, SP, SG-01 część 4

— środki trwałe, dotyczący wydatków inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych;

44) G-01 — sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów;

45) G-02a — sprawozdanie bilansowe nośników energii;

46) G-02b — sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej;

47) G-02g — sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego;

48) G-03 — sprawozdanie o zużyciu paliw i energii;

49) G-04 — sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin;

50) G-05 — sprawozdanie o wartości zużytych materiałów, energii i usług obcych oraz zapasów materiałów;

51) G-06 — sprawozdanie o obrocie surowcami wtórnymi;

52) H-01a — ankieta o działalności sklepów detalicznych i stacji paliw;

53) H-01g — ankieta o sieci placówek gastronomicznych;

54) H-01/k — kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych;

55) H-01s — sprawozdanie o sprzedaży detalicznej, hurtowej i sieci handlowej;

56) H-02n — sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

57) H-02p — sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

58) 1-01 — sprawozdanie o nakładach na środki trwałe;

59) K-01 — sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej;

60) K-02 — sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej;

61) K-03 — sprawozdanie biblioteki publicznej;

62) K-04 — sprawozdanie biblioteki: naukowej, fachowej, fachowo-beletrystycznej, pedagogicznej, towarzystwa naukowego, ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;

63) K-05 — sprawozdanie z działalności wystawienniczej;

64) K-06 — sprawozdanie z produkcji i usług filmowych;

65) K-07 — sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy;

66) K-08 — sprawozdanie kina;

67) KT-1 — sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania;

68) KT-1 a — sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu zbiorowego zakwaterowania;

69) KZ — sprawozdanie dla spółek z udziałem kapitału zagranicznego;

70) L-01 — sprawozdanie o lasach Skarbu Państwa (z załącznikiem);

71) L-01/a — sprawozdanie o lasach wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (z załącznikiem);

72) L-02 — sprawozdanie o zadrzewieniach;

73) L-03 — sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (bez Skarbu Państwa) (z załącznikiem);

74) M-01 — sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych;

75) M-02 — sprawozdanie o ubytkach zasobów mieszkaniowych;

76) M-04s — transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości;

77) M-06 — sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji;

78) M-09 — sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych;

79) OB-01 — sprawozdanie z gromadzenia państwowych rezerw mobilizacyjnych;

80) OS-1 — sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających;

81) OS-3 — sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń;

82) OS-4 — sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych;

83) OS-5 — sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich;

84) OS-6 — sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych);

85) OS-7 — sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu (z załącznikami);

86) P-01 — sprawozdanie o produkcji;

87) P-01 mutacja — sprawozdanie o produkcji;

88) P-02 — meldunek o produkcji wyrobów i zapasach;

88a) PF — sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek/kredytów ze środków własnych;

89) PNT-01 — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R);

90) PNT-01/s — sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych;

91) PNT-02 — sprawozdanie o innowacjach w przemyśle;

92) PNT-03 — karta statystyczna wykorzystania licencji zagranicznych;

93) PNT-04 — sprawozdanie o wskaźnikach techniczno-produkcyjnych i jednostkowego zużycia i wykorzystania materiałów;

94) PS-01 — sprawozdanie placówki opiekuńczo-wychowawczej;

95) PS-02 — sprawozdanie rodzin zastępczych;

96) PS-03 — sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej;

97) R-03 — sprawozdanie o zużyciu i zapasach nawozów mineralnych i wapniowych za rok gospodarczy;

98) R-04 — sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej;

99) R-05 — sprawozdanie o użytkowaniu gruntów, powierzchni zasiewów i zbiorach;

100) R-06 — sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania;

101) R-08 — sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej (z załącznikami nr 1 i 3);

102) R-09A — sprawozdanie o stanie pogłowia bydła, owiec, kóz, koni i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej w okresie sprawozdawczym;

103) R-09B — sprawozdanie o stanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego w okresie sprawozdawczym;

104) R-09U — sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich;

105) R-09W — sprawozdanie o wylęgach drobiu;

106) R-10 — meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych;

107) R-10 — sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych;

108) R-CT — notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych;

109) R-CzSR — użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich;

110) RF-01 — kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych;

111) R-KSRA — badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej;

112)R-KSRB — badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego;

113) R-r-pw — badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych;

114) R-r-w — powierzchnia uprawy i zbiory warzyw gruntowych;

115) R-r-zb — badanie plonów zbóż;

115a) S-01 —sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;

115b) S-02 —sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum;

115c) S-05 —sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;

115d) S-06 —sprawozdanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

115e) S-07 —sprawozdanie liceum profilowanego i szkoły zawodowej;

115f) S-08 — sprawozdanie internatu (bursy);

115g) S-09 —sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach;

115h) S-10 —sprawozdanie o studiach wyższych;

115i) S-11 —sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów;

115j) S-12 —sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych;

115k) S-14 — sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz młodzieżowego ośrodka socjoterapii;

115l) S-15 — sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych;

115m) S-16 —sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego;

115n) S-17 —sprawozdanie domu wczasów dziecięcych;

116) SG-01 — statystyka gminy: samorząd/transport;

117) SG-01 — statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska;

118) SG-01 — statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

119) SG-01 — statystyka gminy: środki trwałe;

120) SP — roczna ankieta przedsiębiorstwa;

121) SP-3 — sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw;

122) SSI-01 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach;

123) SSI-02 — sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w sektorze finansowym;

124) ST-P — statystyka powiatu — samorząd/transport;

125) ST-W — statystyka województwa — samorząd/transport;

125a) SU-1—sprawozdanie o ustawicznym szkoleniu zawodowym w przedsiębiorstwach;

126) T-02 — sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności;

127)T-03 — sprawozdanie o zarejestrowanych w kwartale nowych pojazdach samochodowych;

128) T-03r — sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach;

129) T-04 — sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego ciężarowego w transporcie samochodowym zarobkowym;

130) T-06 — sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym;

131) T-08 — sprawozdanie o przewozach żeglugą morską i przybrzeżną;

132) T-09 — sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej;

133) T-10 — sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich;

134) T-11/k — sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej;

135) T-11/u — sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej;

136) T-13 — sprawozdanie o ruchu statków i pasażerów w portach morskich;

137) TD-E — kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym;

138) Z-03 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

139) Z-05 — badanie popytu na pracę;

140) Z-06 — sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (załącznik do Z-06 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli i nauczycieli akademickich);

141) Z-10 — sprawozdanie o warunkach pracy;

142) ZD-2 — sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, sanatorium rehabilitacyjnego;

143) ZD-3 — sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

144) ZD-4 — sprawozdanie z ratownictwa medycznego;

145) ZD-5 — sprawozdanie apteki i punktu aptecznego;

146) ZD-6 — sprawozdanie żłobka;

147) Z-KS — karta statystyczna strajku.

2. Określa się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:

1) AW-01 — statystyczna ankieta wyznaniowa;

2) BR-01 — książeczka budżetu gospodarstwa domowego;

3) BR-01 a — badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego;

4) BR-01 b — badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu;

5) BR-04 — badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym;

6) BR-05 — badanie budżetów gospodarstw domowych. Dochody w naturze z pracy najemnej;

7) CBSG/01 — ankieta — reprezentacyjne badanie podmiotów małych i średnich;

8) CBSG/03 — badanie pośrednictwa w sprzedaży produkcji rolniczej;

8a) EU-SILC-1G — europejskie badanie warunków życia ludności — kwestionariusz gospodarstwa domowego;

8b) EU-SILC-11 — europejskie badanie warunków życia ludności — kwestionariusz indywidualny;

8c) KD — kształcenie dorosłych;

9) KGD-1 — kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) — kwestionariusz respondenta;

10) KGD-1 a — kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) — wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu;

11) ankieta PL 1 —panelowe badanie przedsiębiorstw;

12) ankieta PL 2 — panelowe badanie przedsiębiorstw;

13) SN-01 — statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych (z załącznikiem).

13a) SSI-10G — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz dla gospodarstwa domowego;

13b) SSI-101 — wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych — kwestionariusz indywidualny;

13c) ZD-F — przejście z pracy na emeryturę — ankieta modułowa — BAEL;

14) ankieta ZD — badanie aktywności ekonomicznej ludności;

15) ZG — kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności.

3. Wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej:

1) EN-3 — sprawozdanie o stanie zatrudnienia;

2) EN-8 — meldunek o liczbie uczniów w szkołach.

2. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Gospodarki:

1) GAZ-1 — sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym;

2) GAZ-2 — sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń;

3) GAZ-3 — sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych;

4) G-09.1 — sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym;

5) G-09.2 — sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla;

6) G-09.3 — sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym;

7) G-10.m — miesięczne dane o energii elektrycznej;

8) G-10.1k — sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

9) G-10.1(w)k — sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej;

10) G-10.2 — sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej;

11) G-10.3 — sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej;

12) G-10.4k — sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną;

13) G-10.4(Ob) — sprawozdanie przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną;

14) G-10.4(P)k — sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną;

15) G-10.5 — sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych;

16) G-10.6 — sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych;

17) G-10.7 — sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych;

18) G-10.7(P) — sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć;

19) G-10.8 — sprawozdanie o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego;

20) G-11e — sprawozdanie o cenach energii elektrycznej dla standardowych grup odbiorców przemysłowych;

21) G-11g — sprawozdanie o cenach gazu dla standardowych grup odbiorców przemysłowych;

22) G-11 n — sprawozdanie o cenach produktów naftowych;

23) ITTKR — krajowe i zagraniczne wyjazdy turystyczne Polaków w ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie;

24) ITTKR 1 — uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych;

25) ITTZ-1 — wydatki poniesione w Polsce (oraz przed podróżą w kraju pochodzenia) przez turystów zagranicznych;

26) ITTZ-2 — cele, motywy i organizacja przyjazdów turystów zagranicznych do Polski;

27) ITTZ-4 — wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych na terenie Polski;

28) ITTZ-5 — wydatki poniesione przez odwiedzających jednodniowych za granicą;

29) MG-01 — produkcja wyrobów hutniczych;

30) MG-02r — roczna produkcja wyrobów hutniczych;

31) MG-03 — nowe zamówienia na dostawy surówki żelaza i wyrobów stalowych;

32) MG-04 — nakłady inwestycyjne w sektorze hutniczym;

33) MG-05 — inwestycje w sektorze hutniczym;

34) MG-06 — bilans złomu stalowego i żeliwnego w sektorze hutniczym;

35) MG-07 — obroty złomów w jednostkach handlowych;

36) MG-08 — zużycie surowców do produkcji wyrobów hutniczych;

37) MG-09 — zużycie paliw i energii w sektorze hutniczym;

38) MG-10 — zatrudnienie i czas pracy w sektorze hutniczym;

39) MG-11 — zatrudnienie według wieku w sektorze hutniczym;

40) MG-12 — monitorowanie procesu restrukturyzacji sektora hutniczego;

41) MG-13 — sprawozdanie z produkcji odlewów ze stopów żelaza;

42) MG-13A — sprawozdanie z produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych;

43) MG-14 — sprawozdanie z produkcji odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych;

44) MG-14f — sytuacja finansowa przemysłu odlewniczego. Sprawozdanie z wszystkich odlewni;

45) MG-14n — nakłady inwestycyjne w branży odlewniczej. Sprawozdanie z wszystkich odlewni;

46) MG-15 — produkcja i sprzedaż w koksownictwie, zużycie węgla oraz zapasy;

47) MG-15 — charakterystyka baterii koksowniczych;

48) MG-16 — zużycie węgla koksowego;

49) MG-17 — bilans koksu;

50) MG-18 — zatrudnienie według wieku w koksownictwie;

51) MG-19 — zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie;

52) MG-20 — nakłady inwestycyjne w koksownictwie na lata 2003—2007;

53) MG-21 — import węgla kamiennego do produkcji koksu;

54) MG-c — sprawozdanie o cenach wyrobów hutniczych;

55) MG-f — sytuacja finansowa jednostek przemysłu stalowego;

56) MG-OECD I/NZ — sprawozdanie o nowych zamówieniach;

57) MG-OECD I/NZ/D — sprawozdanie o nowych zamówieniach;

58) MG-OECD I/PZ — sprawozdanie o portfelu zamówień;

59) MG-OECD I/PZ/D — sprawozdanie o portfelu zamówień;

60) MG-OECD I/SZ — sprawozdanie z budowy statków;

61-65) (uchylono);

66) RAF-1 — sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej;

67) RAF-2 — sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi;

68) RAF-3 — sprawozdanie o zapasach obowiązkowych paliw ciekłych.

3. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Transportu i Budownictwa:

1) GUGiK-1 — sprawozdanie o mapie zasadniczej i jej aktualizacji;

2) GUGiK-2 — sprawozdanie o geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu oraz jej ewidencji;

3) GUGiK-3 — sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji;

4) GUGiK-4 — sprawozdanie o osnowie geodezyjnej;

5) GUNB-1 — obiekty budowlane przekazane do użytkowania;

6) GUNB-2 — nakazy rozbiórki obiektów budowlanych;

7) PP-1 — planowanie przestrzenne w gminie.

8) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-1;

9) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-2;

10) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-3;

11) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-4.”,

4. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1) KK-1 — roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach;

2) KN-1 — sprawozdanie z wykonania prac archiwalnych.

4a. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne.

5. (uchylono).

6. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowe: PM-1 — roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.

7. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

1) MPiPS-01 — sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami);

2) MPiPS-02 — sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy;

3) MPiPS-03 — sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej — pieniężnych, w naturze i usługach;

4) MPiPS-04 — sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce;

5) MGiP-05 — sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia;

6) MGiP-06 — sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

7) MPiPS-07 — sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.”,

8. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) RRW-1 — sprawozdanie z wykonania zadań ochrony roślin;

2) RRW-2 — sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi;

3) RRW-3 — sprawozdanie z realizacji państwowego nadzoru weterynaryjnego, organizacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanu kadr;

4) RRW-5 — sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego;

5) RRW-6 — sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt rzeźnych, mięsa, drobiu, dziczyzny, królików i zwierząt akwakultury;

6) RRW-7 — sprawozdanie o zakaźnych chorobach zwierzęcych;

7) RRW-8 — sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

8) RRW-9 — sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych;

9) RRW-10 — sprawozdanie ze stanu ilościowego i utrzymania urządzeń melioracyjnych;

10) RRW-11 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów;

11) RRW-12 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

12) RRW-13 — sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej;

13) RRW-14 — sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich;

14) RRW-15 — sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych;

15) RRW-16 — sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego;

16) RRW-17 — sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic;

17) RRW-18 — sprawozdanie z inseminacji loch;

18) RRW-19 — sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego;

19) RRW-20 — sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego;

20) RRW-22 — zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli;

21) RRW-23 — zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących;

22) RRW-24 — sprawozdanie z krycia loch w punktach kopulacyjnych;

23) RRW-25 — sprawozdanie z krycia krów i jałowic w punktach kopulacyjnych;

24) RRW-26 — sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka i śmietanki oraz produkcji przetworów mlecznych;

25) RRW-27 — sprawozdanie roczne z zakupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych;

26) RRW-28 — sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego.

9. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonego przez Ministra Skarbu Państwa: MSP-01 — informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.

9a. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Sportu: KFT-2 — sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego.

10.  Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

1) MS-DB 1 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego;

2) MS-DB 2 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych;

3) MS-DB 3 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości;

4) MS-DB 4 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach powszechnych prokuratury;

5) MS-DB 5 — sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich;

6) MS-Kom23 — sprawozdanie z czynności komornika;

7) MS-Not24 — sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych;

8) MS-P1CA — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw oraz czynności procesowych prokuratora w sprawach cywilnych i administracyjnych;

9) MS-P1K — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw, czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych, w tym z zakresu nadzoru sprawowanego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inne uprawnione organy;

10) MS-P1k wojsk. — sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora w sprawach karnych;

11) MS-P1N — sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczące ewidencji spraw i czynności procesowych prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;

12) MS-P2 — sprawozdanie z czynności dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez innych niż prokurator oskarżycieli;

13) MS-P3 — karta statystyczna z aktu oskarżenia;

14) MS-RODK 25 — sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjne-go;

15) MS-S1 — sprawozdanie w sprawach cywilnych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej;

16) MS-S4 — sprawozdanie w sprawach cywilnych w postępowaniu odwoławczym według rodzajów spraw (według właściwości rzeczowej);

17) MS-S5 — sprawozdanie w sprawie karnych i wykroczeniowych;

18) MS-S60 — sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej);

19) MS-S6r — sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej);

20) MS-S6 wojsk. — sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej;

21) MS-S7 — sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

22) MS-S8 — sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych w postępowaniu odwoławczym;

23) MS-S9 — sprawozdanie w sprawach o ułaskawienie (według właściwości rzeczowej);

24) MS-SlOo — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

25) MS-S10r — sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

26) MS-S11 — sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej;

27) MS-S12 — sprawozdanie z zakresu prawa pracy według rodzajów spraw i właściwości rzeczowej;

28) MS-S14 — sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu prawa pracy;

29) MS-S15 — sprawozdanie w sprawach odwoławczych z zakresu ubezpieczeń społecznych;

30) MS-S16 — sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw nieletnich;

31) MS-S18 — sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich;

32) MS-S19 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych;

33) MS-S19k — sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego;

34) MS-S19z — sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych;

35) MS-S20KRS — sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);

36) MS-S20KW — sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;

37) MS-S20UN — sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej);

38) MS-S22 — sprawozdanie w sprawach gospodarczych w postępowaniu odwoławczym;

39) MS-S28 — karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego;

40) MS-S51g — sprawozdanie w sprawach rozpatrywanych w wydziałach grodzkich (sądach grodzkich);

41) MS-Stp1 —zgłoszenie o wszczęciu postępowania;

42) MS-Stp2 — zgłoszenie o zakończeniu postępowania;

43) MS-Stp3 — zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych;

44) MS-Stp5 — zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu, połączeniu do wspólnego prowadzenia, zwrocie akt do uzupełnienia;

45) MS ZK-1 — miesięczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych. Ewidencja osadzonych;

46) MS ZK-2 — miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;

47) MS ZK-3 — kwartalne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom psychiatrycznym i psychologicznym według przyczyn samoagresji, wnioski o warunkowe zwolnienie;

48) MS ZK-4 — sprawozdanie z zatrudnienia i wynagrodzeń;

49) MS ZK-5 — roczne sprawozdanie o tymczasowo aresztowanych i skazanych według odbywania kary zasadniczej, zastępczej, rodzajów przestępstw, powrotności do przestępstw i wieku;

50) MS ZK-6 — sprawozdanie o nauczaniu skazanych;

51) MS ZK-7 — sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia;

52) MS ZK-8 — sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa;

53) MS-ZN26p — sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym;

54) MS-ZN26s — sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich;

55) MS-ZN27p — sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym;

56) MS-ZN27s — sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich.

11. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) MSW-29 — sprawozdanie o zatrudnieniu personelu w służbie zdrowia MSWiA;

2) MSW-30 — sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia;

3) MSW-32 — sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ZOZ MSWiA;

4) MSW-33 — sprawozdanie z działalności diagnostycznej;

5) MSW-34 — sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej;

6) MSW-35 — sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

7) MSW-36 — sprawozdanie z działalności poradni zdrowia psychicznego;

8) MSW-37 — sprawozdanie dodatkowe, dane z działalności pracowni ortodontycznej i protetyki stomatologicznej;

9) MSW-38 — sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego;

10) MSW-41 — sprawozdanie z działalności profilaktycznej MSWiA;

11) MSW-42 — sprawozdanie z działalności ambulatoriów i izb chorych;

12) MSW-43 — sprawozdanie z działalności szpitala, szpitala specjalistycznego;

13) MSW-44 — sprawozdanie z pobrań krwi w punkcie, poza punktem oraz zużycie preparatów krwiopochodnych;

14) MSW-45 — sprawozdanie z działalności leczniczej sanatorium uzdrowiskowego;

15) MSW-47a — sprawozdanie o działalności sanitarno-epidemiologicznej.

12.  Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Środowiska:

1)  OŚ-2a — sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami;

2) OŚ-2b — sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska;

3) OŚ-3 — sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;

4) OŚ-4g — sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (z załącznikiem);

5) OŚ-4/p — półroczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

6) OŚ-4p — sprawozdanie z gospodarowania powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (z załącznikiem);

7) OŚ-4/r — roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

8) 0Ś-4w/n — sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

9) OŚ-21 — zestawienie zasobów i danych o złożu;

10) OŚ-22 — zestawienie zmian zasobów złoża;

11) OŚ-23 — roczne uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża;

12) OŚ-24 — zestawienie zasobów i danych udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

13) OŚ-25 — zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;

14) OŚ-26 — zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych;

15) OŚ-27 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych;

16) OŚ-28 — zestawienie zmian zasobów udokumentowanych złóż wód leczniczych i wód termalnych;

17) OŚ-29/k — kwestionariusz o wydatkach bieżących poniesionych na ochronę środowiska.

13.  Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Zdrowia:

1) MZ-03 — półroczne/roczne sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) MZ-06 — roczne sprawozdanie o realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach;

3) MZ-10A — roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa;

4) MZ-10B — roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;

5) MZ-10C — roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty;

6) MZ-10D — roczne sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

7) MZ-11 — roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

8) MZ-12 — roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej;

9) MZ-13 — roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;

10) MZ-14 — roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

11) MZ-15 — roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;

12) MZ-19 — roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego;

13) MZ-24 — roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonywanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

14) MZ-29 — sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego;

15) MZ-29A — sprawozdanie o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej;

16) MZ-30 — roczne sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej;

17) MZ-35 — roczne sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

18) MZ-35A — roczne sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących;

19) MZ-42 — roczne sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

20) MZ-45 — sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

21) MZ-45A — sprawozdanie z zatrudnienia;

22) MZ-46 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny środowiska;

23) MZ-48 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

24) MZ-50 — sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy;

25) MZ-52 — sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej;

26) MZ-53 — roczne sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży;

27) MZ-54 — roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych;

28) MZ-55 — dwutygodniowy, tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę;

29) MZ-56 — dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach;

30) MZ-57 — roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości;

31) MZ-58 — roczne sprawozdanie o zachorowaniach na różyczkę;

32) MZ-88 — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu wybranych pracowników ochrony zdrowia;

33) MZ-88A — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu lekarzy i lekarzy dentystów;

34) MZ-89 — roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, dekarzy dentystów, farmaceutów i innych;

35) MZ-101 — roczne sprawozdanie o wybranej aparaturze medycznej;

36) MZ/N-1a — karta zgłoszenia nowotworu złośliwego;

37) MZ/Szp-11 — karta statystyczna szpitalna ogólna;

38) MZ/Szp-11 B — karta statystyczna psychiatryczna;

39) PARPA-G1 — roczne sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

14. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych:

1) KNF-02 sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń;

2) KNF-03 sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych.

15. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1—14, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Określa się wzory zestawień tabelarycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, przekazywanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego:

1) LOT-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o transporcie lotniczym;

2) ŁP-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

3) ŁP-2 — zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie urzędów pocztowych;

4) ŁP-3 — zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji;

5) ŁT-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach telekomunikacyjnych;

6) ŁX-1mk — zestawienie tabelaryczne z danymi o abonentach telefonii komórkowej;

7) ŁT-1mp — zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej — łączach głównych;

8) ŁT-2 — zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie łączy głównych i abonentów telewizji kablowej;

9) ŁT-3 — zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie publicznych aparatów telefonicznych samoinkasujących;

10) ŁT-4 — zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie telekomunikacji;

11) ŁT-5 — zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji;

12) ŁT-6 — zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii przewodowej;

13) ŁT-7 — zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji oraz o abonentach telewizji kablowej operatorów telekomunikacyjnych poza T.P S.A.;

14) ŁT-10 — zestawienie tabelaryczne z danymi o telefonii komórkowej;

15) MT-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra;

16) PKP/TK-2a — zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

17) PKP/TK-2b — zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków według regionów;

18) PKP/TK-3 — zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów transportem kolejowym;

19) PKP/TK-3a — zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

20) PKP/TK-3b — zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach pasażerów według regionów;

21) PKP/TK-4 — zestawienie tabelaryczne z danymi o pracy taboru kolejowego;

22) KPK/TK-5 — zestawienie tabelaryczne z danymi o sieci kolejowej;

23) PKP/TK-6 — zestawienie tabelaryczne z danymi o taborze kolejowym;

24) PKP/TK-7 — zestawienie tabelaryczne z danymi o wypadkach kolejowych;

25) PKP/TK-8 — zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu pociągów według segmentów sieci kolejowej;

26) PERN-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych;

27) PL-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w portach lotniczych PP „Porty Lotnicze”;

28) PL-2 — zestawienie tabelaryczne z danymi o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym;

29) TK-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego;

30) TK-2 — zestawienie tabelaryczne z danymi o przewozach ładunków transportem kolejowym;

31) TL-1 —zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanej floty lotniczej w ULC;

32) TWS-1 — zestawienie tabelaryczne z danymi o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań;

33) Imienne dane o statkach w formie elektronicznej;

34) Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej;

35) Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni — realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby — oraz kościoły i związki wyznaniowe), którzy przekazali do użytkowania nowe budynki mieszkalne;

36) Zestawienie tabelaryczne z danymi o obrotach ładunkowych w portach morskich.

2. Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.