ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz. U. Nr 239, poz. 2048, z 2004 r. Nr 50, poz. 480 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1026) w § 15 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadkach gdy w państwie przyjmującym:

1) dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących członkowi służby zagranicznej oraz członkom jego rodziny przebywającym z nim w państwie przyjmującym, w tym także ubezpieczonym zgodnie z przepisami o koordynacji, na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jest znacznie utrudniony,

2) jakość dostępnych świadczeń opieki zdrowotnej nie odpowiada wysokości kosztów leczenia podlegających zwrotowi

— zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów leczenia członka służby zagranicznej oraz członków jego rodziny przebywających z nim w państwie przyjmującym może obejmować opłaty, w tym składki, z tytułu:

a) zawarcia przez pracodawcę indywidualnej albo zbiorowej umowy ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczycielem świadczącym usługi ubezpieczenia w państwie przyjmującym, a w przypadku braku takiego — w innym państwie, na rzecz ubezpieczonego — członka służby zagranicznej oraz członków jego rodziny przebywających z nim w państwie przyjmującym, gwarantującej świadczenia medyczne w zakresie nie większym niż określony w ust. 1,

b) zawarcia przez pracodawcę indywidualnej albo zbiorowej umowy o świadczenie usług medycznych z usługodawcą świadczącym usługi medyczne w państwie przyjmującym, a w przypadku braku takiego — w innym państwie, na rzecz członka służby zagranicznej oraz członków jego rodziny przebywających z nim w państwie przyjmującym, gwarantującej świadczenia medyczne w zakresie nie większym niż określony w ust. 1,

c) zawarcia, za zgodą pracodawcy, przez członka służby zagranicznej umowy ubezpieczenia zdrowotnego z ubezpieczycielem świadczącym usługi ubezpieczenia w państwie przyjmującym na swoją rzecz i członków jego rodziny przebywających z nim w państwie przyjmującym, gwarantującej świadczenia medyczne w zakresie nie większym niż określony w ust. 1.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.