ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023, z 2008 r. Nr 202, poz. 1249 oraz z 2011 r. Nr 14, poz. 68) w tabeli B załącznika do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w części II „Przepisy dotyczące ruchu pojazdów”:

a) w części A „Zasady ogólne i przepisy porządkowe”:

— lp. 19 otrzymuje brzmienie:


19

art. 90 lub art. 97

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem art. 16 ust. 5 100

— lp. 25 otrzymuje brzmienie:


25

art. 97

Nieużywanie hełmu ochronnego podczas jazdy motocyklem lub motorowerem art. 40 ust. 1 100

b) w części F „Wyprzedzanie”:

— lp. 63 otrzymuje brzmienie:


63

art. 97

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu art. 24 ust. 2 300

— po lp. 63 dodaje się lp. 63a w brzmieniu:


63a

art. 97

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony art. 24 ust. 3-5 200

— lp. 65 otrzymuje brzmienie:


65 art. 90 lub art. 97 Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia art. 24 ust. 6 100

c) w części G „Przecinanie się kierunków ruchu” po lp. 70 dodaje się lp. 70a w brzmieniu:


70a Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić

art. 27 ust. 1a

350

d) w części J „Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt”:

— po lp. 96 dodaje się lp. 96a w brzmieniu:


96a art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić art. 33 ust. 1 50

— lp. 97 otrzymuje brzmienie:


97 art. 90 Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych art. 33 ust. 1 50

— po lp. 97 dodaje się lp. 97a w brzmieniu:


97a art. 90 Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku art. 33 ust. 1a 50

— lp. 98 otrzymuje brzmienie:


98 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 98a art. 33 ust. 3 pkt 1 50

— po lp. 98 dodaje się lp. 98a w brzmieniu:


98a art. 90 Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru art. 33 ust. 3 pkt 1

w zw. z ust. 3a

200

— uchyla się lp. 101 i 102,

— lp. 103 otrzymuje brzmienie:


103 art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych art. 33 ust. 5 50

e) w części L „Zatrzymanie i postój” lp. 137 otrzymuje brzmienie:


137 art. 90 lub art. 97 Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru art. 49 ust. 1 pkt 11 100

f) w części N „Używanie pojazdów w ruchu drogowym” lp. 162 otrzymuje brzmienie:


162 art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe art. 32 ust. 6 200

g) w części P „Przewóz osób”:

— lp. 182 otrzymuje brzmienie:


182 art. 97 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji art. 63 ust. 1 100 za każdą

osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500


— lp. 183 i 184 otrzymują brzmienie:


183 art. 97 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp. 36-41 lub 182 art. 63 ust. 3 100
184 art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 36-41 art. 63 ust. 2 100

2) w części V „Znaki i sygnały drogowe”:

a) lp. 201 otrzymuje brzmienie:


201 art. 90 lub art. 92 § 1 1) B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” § 18 ust. 1-3 lub ust. 6-8 250

b) lp. 204 otrzymuje brzmienie:


204 art. 90 lub art. 92 § 1 4) B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ........ m”,B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ......... m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...... m”

§ 20 ust. 1-3

150

c) po lp. 204 dodaje się lp. 204a w brzmieniu:


204a

art. 90 lub art. 92 § 1

4a) B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ........ t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...... t” § 18 ust. 4 i 5, § 20 ust. 4 lub § 20 ust. 5 i 6 350

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.