ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowany do szkoły, na przeszkolenie lub na studia, zwany dalej „funkcjonariuszem”, w czasie pobierania nauki w kraju otrzymuje uposażenie oraz inne należności pieniężne, w wysokości i na zasadach przysługujących mu na stanowisku służbowym zajmowanym bezpośrednio przed skierowaniem do szkoły, na przeszkolenie lub na studia, z uwzględnieniem zmian powstałych w okresie skierowania do szkoły, na przeszkolenie lub na studia, mających wpływ na ich wysokość.

§ 2. 1. Funkcjonariusz pobierający naukę poza stałym miejscem zamieszkania lub pełnienia służby otrzymuje diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów oraz noclegów w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania, przy czym należności te otrzymuje za czas przejazdu:

1)   do miejsca pobierania nauki w celu jej rozpoczęcia;

2)   do miejsca odbywania praktyki przewidzianej programem kształcenia i z powrotem;

3)   do miejsca stałego zamieszkania lub pełnienia służby i z powrotem, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, jeżeli przerwa w zajęciach wynika z ich harmonogramu i obejmuje co najmniej 3 kolejne dni kalendarzowe;

4)   do miejsca pełnienia służby po ukończeniu nauki.

2. W przypadku zapewnienia funkcjonariuszowi bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w miejscu nauki, przeszkolenia lub studiów, funkcjonariusz otrzymuje diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wyłącznie za czas przejazdu do tego miejsca i z powrotem.

3. Za czas pobytu w miejscu nauki, przeszkolenia lub studiów, funkcjonariusz nie otrzymuje ryczałtu na dojazdy środkami komunikacji miejscowej, jeżeli nauka odbywa się w miejscowości, w której ma zapewnione bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

§ 3. (uchylony). 2)

§ 4. 1. Uposażenie oraz inne należności pieniężne, o których mowa w § 1, wypłaca jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem do szkoły, na przeszkolenie lub na studia.

2. Funkcjonariuszowi skierowanemu na przeszkolenie zawodowe:

1) należności określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4 wypłaca jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem na przeszkolenie;

2) 3) należności określone w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaca jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do której funkcjonariusz został skierowany na przeszkolenie.

§ 5. Funkcjonariusz, na podstawie udokumentowanego wniosku, może otrzymać w całości lub części:

1)   zwrot opłat za naukę pobieranych przez szkołę;

2)   zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 4) . 5)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 iNr238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

2)    Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenia lub na studia (Dz. U. poz. 678), które weszło w życie z dniem 3 lipca 2012 r.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 marca 2005 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (MP. Nr 37, poz. 368), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).