ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. Nr 164, poz. 1167 oraz z 1999 r. Nr 100, poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 uchyla się ust. 5;

2) w § 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równego podziału głosów decyduje głos osoby prowadzącej posiedzenie.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie w trybie:

1) pisemnym lub

2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, wymagają potwierdzenia:

1) na najbliższym posiedzeniu plenarnym lub

2) w trybie pisemnym.”;

3) w § 6:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Nadzwyczajne posiedzenie plenarne zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na wniosek co najmniej 5 członków Rady.

3. O terminie i tematyce posiedzenia przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady oraz, w razie potrzeby, inne osoby, instytucje i organy, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia, doręczając równocześnie materiały dotyczące tematyki obrad. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony do 3 dni.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Protokół posiedzenia Rady podpisują protokolant i osoba prowadząca obrady.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Członkom Rady, z wyjątkiem przewodniczącego Rady i jego zastępcy, w okresie pełnienia funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem”, a przewodniczącym zespołów — miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

2. Przewodniczącemu Rady w okresie pełnienia funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a jego zastępcy — miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 i 2 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, Z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.