ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie trybu działania Komisji Weryfikacyjnej powołanej w związku z likwidacjąWojskowych Służb Informacyjnych

Na podstawie art. 63 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Rozporządzenie określa tryb działania Komisji Weryfikacyjnej, o której mowa w art. 63 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, a także sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności dokonywanych przez tę Komisję oraz tryb postępowania z dokumentami, jak również formy i tryb współdziałania Komisji Weryfikacyjnej z Komisją Likwidacyjną, Szefem Wojskowych Służb Informacyjnych, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefem Służby Wywiadu Wojskowego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie bez bliższego określenia — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;

2) oświadczeniu — należy przez to rozumieć oświadczenie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 i 3 oraz art. 68 ustawy.

§ 2.1. Komisja Weryfikacyjna wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych oraz przez zespoły robocze, powołane w trybie art. 63 ust. 3 ustawy.

2. Zespoły robocze powołuje się do rozpatrzenia oznaczonego oświadczenia albo oznaczonej kategorii oświadczeń.

3. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej ustala terminy i miejsca posiedzeń plenarnych Komisji Weryfikacyjnej oraz posiedzeń zespołów roboczych.

§ 3.1. Postępowania weryfikacyjne ewidencjonuje się w kolejności wpływu oświadczeń do Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej, w ewidencji postępowań weryfikacyjnych, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Ewidencja postępowań weryfikacyjnych jest prowadzona oddzielnie dla:

1) osób ubiegających się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, mianowanie na funkcjonariusza albo zatrudnienie w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;

2) osób ubiegających się o wyznaczenie na stanowisko służbowe, mianowanie na funkcjonariusza albo zatrudnienie w Służbie Wywiadu Wojskowego;

3) osób składających oświadczenia na podstawie art. 68 ustawy.

§ 4.1. Dla każdego postępowania weryfikacyjnego zakłada się i prowadzi akta postępowania weryfikacyjnego.

2. W aktach postępowania weryfikacyjnego gromadzi się wszystkie dokumenty zgromadzone w toku postępowania, dotyczące osoby, która złożyła dane oświadczenie.

3. Akta postępowania weryfikacyjnego zawierają również spis dokumentów znajdujących się w aktach, wykaz osób prowadzących akta postępowania weryfikacyjnego oraz wykaz osób zapoznanych z aktami postępowania weryfikacyjnego.

4. Wzór okładki akt postępowania weryfikacyjnego, wzór spisu dokumentów znajdujących się w aktach, wzór wykazu osób prowadzących akta postępowania weryfikacyjnego oraz wzór wykazu osób zapoznanych z aktami postępowania weryfikacyjnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.1. W przypadku wpływu oświadczenia złożonego po terminie, o którym mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 lub art. 68 ustawy, zawiadamia się osobę, która złożyła to oświadczenie, że nie będzie ono rozpatrywane i zostanie niezwłocznie zniszczone.

2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, niszczy się w trybie określonym dla informacji niejawnych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

§ 6.1. Zespół roboczy, weryfikując oświadczenie, porównuje jego treść z materiałami archiwalnymi i operacyjnymi oraz innymi dokumentami, o których mowa w art. 63 ust. 5 ustawy.

2. Zespół roboczy wyjaśnia wątpliwości co do zgodności oświadczenia z prawdą w toku wysłuchania wyjaśnień osoby, która złożyła to oświadczenie, jeżeli osoba ta wyraziła wolę złożenia tych wyjaśnień.

3.  Wątpliwości co do zgodności oświadczenia z prawdą zespół roboczy może wyjaśniać także wysłuchując inne osoby niż określone w ust. 2, jeżeli wyrażą one zgodę na złożenie wyjaśnień.

§ 7.1. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, na wniosek zespołu roboczego, występuje do Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej o udostępnienie materiałów archiwalnych i operacyjnych oraz innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji oświadczenia.

2. Komisja Likwidacyjna udostępnia materiały archiwalne i operacyjne oraz inne dokumenty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wystąpienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Materiały archiwalne i operacyjne oraz inne dokumenty po wykorzystaniu Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej niezwłocznie zwraca Komisji Likwidacyjnej.

4. Udostępnienie materiałów archiwalnych i operacyjnych oraz innych dokumentów zawierających informacje niejawne następuje w trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

§ 8.1. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, na wniosek zespołu roboczego, występuje do Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefa Służby Wywiadu Wojskowego o udostępnienie dokumentów lub udzielenie informacji, niezbędnych do weryfikacji oświadczenia.

2. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Służby Wywiadu Wojskowego udostępnia dokumenty lub udziela informacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wystąpienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Przepisy § 7 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 9.1. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, na wniosek zespołu roboczego, pisemnie informuje osobę, która złożyła oświadczenie, o powstaniu wątpliwości co do zgodności oświadczenia z prawdą.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, podaje się termin i miejsce, w którym zainteresowana osoba może złożyć wyjaśnienia.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, doręcza się osobie, która złożyła oświadczenie, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

4. Jeżeli zainteresowana osoba wyraziła wolę złożenia wyjaśnień, zespół roboczy może uzgodnić z tą osobą inny niż podany w informacji termin lub miejsce złożenia wyjaśnień.

5. Osoba, która złożyła oświadczenie, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, może złożyć pisemne wyjaśnienia.

6. Osoba, która złożyła oświadczenie, składa wyjaśnienia przed zespołem roboczym.

§ 10. 1. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, zespół roboczy informuje Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej o zamiarze wysłuchania innej osoby.

2. Zespół roboczy uzgadnia z właściwą osobą termin i miejsce wysłuchania.

3. Zespół roboczy może zaprosić na wysłuchanie osobę, która złożyła oświadczenie.

4. Wysłuchanie przeprowadza zespół roboczy.

§ 11. 1. Ze składania wyjaśnień, o których mowa w § 9, oraz z wysłuchania, o którym mowa w § 10, sporządza się protokół.

2. Protokół sporządza członek zespołu roboczego.

3. W protokole zamieszcza się w szczególności pytania zadane przez członków zespołu roboczego oraz oświadczenia złożone przez zainteresowaną osobę.

4. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu roboczego biorący udział w czynności.

5. Osoba składająca oświadczenia może podpisać protokół, a także uczynić w nim pisemną wzmiankę.

6. Wzór protokołu wyjaśnień składanych przez osobę, która złożyła oświadczenie, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. Wzór protokołu wysłuchania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego zespół roboczy zajmuje stanowisko co do zgodności oświadczenia z prawdą, w formie głosowania zwykłą większością głosów.

2. Zespół roboczy uzasadnia zajęte stanowisko.

3. Stanowisko wraz z uzasadnieniem sporządza się w formie pisemnej.

4. Stanowisko wraz z uzasadnieniem podpisują wszyscy członkowie zespołu roboczego.

5. Odmienny pogląd członka zespołu roboczego zaznacza się w stanowisku zespołu, podając jego uzasadnienie. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje się odpowiednio, jeżeli stanowisko co do zgodności oświadczenia z prawdą zajmuje Komisja Weryfikacyjna, z tym że pisemny projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem przedstawia zespół roboczy, który weryfikował oświadczenie, a stanowisko Komisji Weryfikacyjnej wraz z uzasadnieniem podpisuje Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej. W razie niemożności uzyskania większości głosów w głosowaniu, o jego wyniku decyduje głos Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej.

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia, że osoba, która złożyła oświadczenie, oświadczyła nieprawdę. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, na wniosek zespołu roboczego, pisemnie zawiadamia o tym prokuratora.

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się akta postępowania weryfikacyjnego, a także wskazuje się dowody uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa.

3. W przypadku udostępnienia akt postępowania weryfikacyjnego sądowi lub prokuratorowi, sporządza się kserokopię tych akt. Zgodność kserokopii z oryginałem akt postępowania weryfikacyjnego potwierdza Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej.

§ 14. 1. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej zawiadamia osobę, która złożyła oświadczenie, o sposobie zakończenia postępowania weryfikacyjnego w terminie 14 dni od dnia zakończenia tego postępowania.

2. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej zawiadamia również odpowiednio Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Pełnomocnika do spraw organizacji Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Służby Wywiadu Wojskowego o sposobie zakończenia postępowania weryfikacyjnego.

§ 15. 1. Po zakończeniu działalności Komisji Weryfikacyjnej akta postępowań weryfikacyjnych przekazuje się Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego w zależności od Służby, w której została wyznaczona na stanowisko służbowe, której funkcjonariuszem została mianowana lub w której została zatrudniona osoba, która złożyła oświadczenie.

2. Ewidencję postępowań weryfikacyjnych oraz akta postępowań weryfikacyjnych dotyczących osób,

które nie zostały wyznaczone na stanowisko służbowe, nie zostały mianowane funkcjonariuszem lub nie zostały zatrudnione w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego ani w Służbie Wywiadu Wojskowego, przekazuje się Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

§ 16. Akta postępowań weryfikacyjnych podlegają archiwizacji w trybie określonym dla informacji niejawnych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. (poz. 953)