ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 1997 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (Dz. U. Nr 46, poz. 291, z 1999 r. Nr 91, poz. 1030, z 2003 r. Nr 53, poz. 470 oraz z 2007 r. Nr 212, poz. 1562) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) członkowie: — Antoni Cyran,

— Łucja Lapierre,

— Andrzej Matan,

— Leszek Ogiegło,

— Bogumił Piechura.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492.