ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami

Na podstawie art. 131a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (Dz. U. Nr 249, poz. 1855) w § 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Wpłaty zaliczek ulegają wstrzymaniu, w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez banki wpłat za trzeci kwartał danego roku kalendarzowego będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru nad bankami.

5. Organ nadzoru, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, informuje banki o wstrzymaniu wpłat zaliczek najpóźniej na miesiąc przed terminem wpłaty zaliczki za czwarty kwartał danego roku kalendarzowego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546.