ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Dz. U. Nr 239, poz. 2049) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 uchyla się ust. 7;

2) w § 6:

a) w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 2.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Uchwała w sprawie wyboru kandydatów lub kandydata, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana Prezesowi Rady Ministrów wraz z dokumentacją związaną z konkursem.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.