ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2007 r. w sprawie udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne asysty komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych

Na podstawie art. 811 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób postępowania przy wykonywaniu asysty przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antyko-rupcyjnego, zwanego dalej „CBA”, przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych;

2) tryb powiadamiania właściwych organów o planowanym podjęciu czynności egzekucyjnych oraz wymagane dokumenty;

3) sposób dokumentowania czynności przy wykonywaniu asysty przez funkcjonariuszy CBA, zwanych dalej „funkcjonariuszami”;

4) sposób rozliczania kosztów czynności egzekucyjnych wykonanych w asyście CBA.

§ 2. 1. Szef CBA lub upoważniony przez niego kierownik jednostki organizacyjnej CBA właściwej ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji udziela komornikowi wykonującemu czynności egzekucyjne asysty na podstawie:

1) pisemnego powiadomienia o egzekucji złożonego nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem podjęcia czynności egzekucyjnych oraz

2) odpisu tytułu wykonawczego, na podstawie którego jest prowadzona egzekucja.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie asysty, o której mowa w ust. 1, może nastąpić także na osobiste wezwanie komornika.

§ 3. 1. Asysta, o której mowa w § 2, polega na umożliwieniu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych, w szczególności przez zapewnienie:

1) dostępu do miejsca, w którym mają być one wykonywane;

2) porządku w miejscu przeprowadzania egzekucji;

3) osobistego bezpieczeństwa komornikowi i uczestnikom postępowania egzekucyjnego.

2. Funkcjonariusz wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1, z poszanowaniem godności osób biorących udział w czynnościach egzekucyjnych.

§ 4. 1. Funkcjonariusz udzielający asysty nie jest uprawniony do badania, czy egzekucja jest zasadna i celowa, ani też dokonywania jakichkolwiek czynności wykraczających poza zakres udzielanej asysty.

2. W razie wątpliwości funkcjonariusz udzielający asysty powinien wyjaśnić, czy komornik jest uprawniony do przeprowadzania egzekucji; w tym celu może on żądać okazania właściwego dokumentu, a zwłaszcza legitymacji służbowej.

§ 5. Z przebiegu czynności, o których mowa w § 2, funkcjonariusz sporządza notatkę służbową zawierającą określenie terminu, miejsca i rodzaju prowadzonej egzekucji, imię i nazwisko osoby, przeciwko której egzekucja była skierowana, imię i nazwisko komornika, a także opis czynności egzekucyjnych wykonanych przy asyście CBA. Notatkę przedstawia Szefowi CBA lub upoważnionemu przez niego kierownikowi jednostki organizacyjnej CBA właściwej ze względu na miejsce prowadzenia egzekucji.

§ 6. 1. Koszty poniesione z tytułu asystowania funkcjonariuszy CBA przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez komornika ustala się w wysokości 1,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Rachunek określający koszty, o których mowa w ust. 1, Szef CBA przesyła komornikowi.

3. Należność za wykonanie przez CBA asysty jest przekazywana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku, na rachunek bankowy CBA.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287 i Nr 192, poz. 1378.