ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Żórawina oraz Wójta Gminy Żórawina w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Żórawina oraz Wójta Gminy Żórawina w województwie dolnośląskim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 2 maja 2004 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. (poz. 462)

KALENDARZ WYBORCZY