ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 206, poz. 1707, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 po pkt 8b dodaje się pkt 8c w brzmieniu:

„8c) KD — kształcenie dorosłych;”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia po wzorze formularza EU-SILC-11 — europejskie badanie warunków życia ludności — kwestionariusz indywidualny dodaje się wzór formularza KD — kształcenie dorosłych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) użyte w rozporządzeniu w różnych przypadkach wyrazy:

a) „Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Komisja Nadzoru Finansowego”,

b) „KNUiFE” zastępuje się wyrazem „KNF”,

c) „Komisja Papierów Wartościowych i Giełd” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Komisja Nadzoru Finansowego”,

d) „KPWiG” zastępuje się wyrazem „KNF”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 33, poz. 226, Nr 53, poz. 386, Nr 65, poz. 458 i Nr 166, poz. 1181.