ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (Dz. U. Nr 171, poz. 1432) wprowadza się następujące zmiany:

1) załączniki nr 1—3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia;

2) załączniki nr 5—7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 4—6 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. (poz. 557)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.