ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, zwana dalej „Radą”, jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa.

§ 2. Rada wykonuje swoje zadania przez:

1) opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w szczególności projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz spójności z obowiązującym systemem prawa;

2) opiniowanie projektów ustaw o szczególnej doniosłości przygotowanych z inicjatywy posłów, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub grupy obywateli, skierowanych do Rady Ministrów w celu zajęcia stanowiska lub opiniowanie projektu stanowiska Rady Ministrów do tych projektów;

3) formułowanie wniosków lub opinii dotyczących metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz metod i sposobów wdrażania prawa Unii Europejskiej;

4) formułowanie wniosków lub opinii w sprawach związanych z procesem stanowienia prawa, w tym co do Zasad techniki prawodawczej;

5) dokonywanie ocen stosowania obowiązującego prawa pod względem jego spójności, skuteczności i właściwego regulowania zjawisk społecznych;

6) analizowanie potrzeby dokonania zmian prawa.

§ 3. 1. Rada wykonuje zadania z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji lub Sekretarza Rady Ministrów.

2. Rozpatrywanie spraw następuje w terminach wskazanych przez kierujących te sprawy do Rady, z uwzględnieniem zasad określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów.

§ 4. 1. W skład Rady wchodzą, powołane przez Prezesa Rady Ministrów, osoby wyróżniające się wiedzą prawniczą i dorobkiem praktyki prawniczej — w liczbie do 20 osób.

2. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje, spośród członków Rady, Prezes Rady Ministrów.

3. Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek przewodniczącego Rady, spośród członków Rady.

4. Kadencja Rady trwa cztery lata.

§ 5. 1. Członek Rady może być przed upływem kadencji odwołany przez Prezesa Rady Ministrów z powodu:

1) złożenia rezygnacji;

2) nieuczestniczenia w pracach Rady lub jej zespołu przez co najmniej dwa kolejne miesiące kalendarzowe;

3) powołania na kierownicze stanowisko państwowe określone przepisami o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;

4) wykonywania czynności lub zajęć pozostających w kolizji z obowiązkami członka Rady lub podważających zaufanie do jego niezależności bądź bezstronności.

2. Osoba powołana w skład Rady w trakcie kadencji pełni swoje obowiązki do czasu zakończenia kadencji Rady.

§ 6. 1. Organem Rady jest przewodniczący Rady.

2. Przewodniczący Rady w szczególności:

1) kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) ustala regulamin Rady;

3) wyznacza terminy posiedzeń Rady i im przewodniczy;

4) powołuje zespoły oraz określa ich skład i zadania;

5) kieruje poszczególne sprawy do zespołów Rady albo poszczególnych członków Rady w celu przygotowania odpowiednio wniosków lub opinii zespołu albo wniosków lub projektu opinii Rady;

6) zapewnia sprawne rozpatrywanie spraw oraz terminowe przedstawianie wniosków lub opinii w sprawach rozpatrywanych przez Radę;

7) informuje Radę o pracy zespołów oraz o sposobie wykorzystania wniosków lub opinii opracowanych przez Radę;

8) przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności Rady.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady może powoływać zespoły do przygotowania wniosków lub opinii w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 3–6.

2. Zespołami kierują przewodniczący zespołów powoływani i odwoływani przez przewodniczącego Rady.

3. Wnioski i opinie zespołu podpisują przewodniczący zespołu i przewodniczący Rady.

§ 8. 1. Wnioski i opinie Rady w sprawach, o których mowa w § 2, są przyjmowane na posiedzeniach Rady.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach mniejszej wagi Rada może sformułować swoje stanowisko w trybie obiegowym.

§ 9. 1. Na posiedzenia Rady przewodniczący Rady może zapraszać przedstawicieli organów państwa, w szczególności: Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego lub ich zastępców albo upoważnionych przez nich przedstawicieli.

2. W posiedzeniach Rady lub jej zespołów biorą udział, na zaproszenie przewodniczącego Rady, właściwi ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, Prezes Narodowego Banku Polskiego bądź upoważnieni przez nich przedstawiciele.

3. W pracach Rady i jej zespołów bierze udział, bez prawa głosowania, Prezes Rządowego Centrum Legislacji lub jego zastępca.

4. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady oraz jej zespołów przedstawicieli instytucji państwowych, a także organizacji społecznych, zawodowych i samorządowych.

§ 10. 1. Przewodniczący Rady może zwrócić się do organu administracji rządowej, który opracował projekt dokumentu rządowego, o przedstawienie dodatkowych informacji i materiałów, jeżeli są one niezbędne do rozpatrzenia sprawy przez Radę, a w szczególności o uzupełnienie uzasadnienia projektu dokumentu rządowego.

2. Przewodniczący Rady może organizować konferencje naukowe w celu poddania pod dyskusję zagadnień i problemów związanych ze sprawami rozpatrywanymi przez Radę.

§ 11. Opinie, oceny i wnioski Rady oraz zespołów Rady są przedstawiane wnioskodawcy oraz Prezesowi Rady Ministrów niezwłocznie po ich przyjęciu. Odpisy opinii, ocen i wniosków doręcza się przewodniczącemu stałego komitetu Rady Ministrów, właściwym ministrom i kierownikom urzędów centralnych, Sekretarzowi Rady Ministrów, a także Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji.

§ 12. Członkom Rady przysługują miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za sporządzanie opinii, ekspertyz oraz innych opracowań, stanowiących przedmiot prawa autorskiego i objętych jego ochroną na podstawie odrębnych przepisów, oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, przyznawane na zasadach stosowanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 13. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady i jej zespołów przysługują wynagrodzenie za opracowane opinie i ekspertyzy oraz diety, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach stosowanych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 14. Obsługę prac Rady i jej zespołów zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 783, z 2002 r. Nr 121, poz. 1035 oraz z 2003 r. Nr 100, poz. 925.